กิจกรรมการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อKick off โครงการทั้ง 4

Image

ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักแม่ยม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Date: 28 พฤษภาคม 2561 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 โครงการชลประทานแพร่ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ร่วมจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อKick off โครงการทั้ง 4 เมนู พร้อมสร้างความเข้าใจในเจตนารมณ์ของโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน/เกษตรกร ความสำเร็จ ความโปร่งใสและประโยชน์ของเกษตรกร และได้เปิดรับสมัครเกษตรที่มีคุณสมบัติตรงกับเงือนไข ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักแม่ยม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และ ศพก.หัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

Image Image
Image Image
Image Image
Image Image