การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน)ใหม่ อ่างเก็บน้ำแม่มาน

Image

ณ อ่างเก็บน้ำแม่มาน ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Date: 5 มิถุนายน 2561 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันที่ 5 มิ.ย. 2561 นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ มอบหมายให้ นายสาธิต โกสิน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายเทพพยุง วงศ์สูง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน) ใหม่ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มาน โดยอธิบายถึงหลักการและประโยชน์ของการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และอธิบายหลักการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง รวมถึงนำเสนอการทำนาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว และคัดเลือกประธาน รองประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน ของอ่างเก็บน้ำแม่มาน

Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image