ประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด

Image

ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Date: 6 มิถุนายน 2561 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ มอบหมายให้นายณัฐชนนท์ พรรัตนอนันต์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด ของจังหวัดแพร่ เพื่อชี้แจงรายละเอียด การปรับปรุงข้อมูล สถานการณ์/ดัชนีชี้วัดด้านพลังงาน และแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัดให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีนาสยโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม

Image Image
Image Image