โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

Image

ณ ศาลาการเปรียญวัดอ้อยหลวง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

Date: 26 ตุลาคม 2561 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสาธิต โกสิน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานแพร่ ร่วมกับส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา มีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟัง 340 ราย ในพื้นที่ตำบลบ้านเวียง ณ ศาลาการเปรียญวัดอ้อยหลวง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

Image Image
Image Image