ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

Image

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Date: 13 พฤศจิกายน 2561 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ มอบหมายให้นายสาธิต โกสิน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพื่อปรับสมดุลปริมาณการผลิตการตลาดของข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้เกษตรมีรายได้ที่มั่งคง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Image Image
Image Image
Image Image