Image
 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำเดือน

กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

 • Image

  ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือนดร้อน

  ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อระบายน้ำในพื้นที่การเกษตร ...

 • Image

  ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน

  เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่สอง...

 • Image

  ร่วมติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

  เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ...

 • Image

  ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,16

  ติดตามการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ครั้งที่ 4/2560 ...

 • Image

  ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการการใช้น้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยแม่หละและอ่างเก็บน้ำป๋างจาว

  เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำก่อนการปลูกพืชฤดูฝน ปี 2560...

 • Image

  คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่นาแปลงใหญ่

  เพื่อติดตามพื้นที่เพาะปลูกข้าว เมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกข้าว การส่งเสริมการทำปุ๋ย...

 • Image

  ประชุมเพื่อจัดทำแผนหรือขับเคลื่อนแผนชุมชน

  เพื่อจัดทำแผนหรือขับเคลื่อนแผนชุมชนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

 • Image

  ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มบริการการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่ถาง

  เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำก่อนการปลูกพืชฤดูฝน และแบ่งรอบเวณการส่งน้ำ ปี 2560 ...