Image
 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำเดือน

กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

 • Image

  โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตำบลบ้านเวียง

  ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟัง 340 ราย...

 • Image

  โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตำบลน้ำเลา

  ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟัง 200 ราย ...

 • Image

  โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตำบลบ้านหนุน

  ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟัง 225 ราย...

 • Image

  โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตำบลห้วยม้า

  ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟัง 150 ราย ...

 • Image

  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ...

 • Image

  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำแม่ถางและอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง

  น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ถางและอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ปัจจุบันอยู่ในสภาวะปกติ ...

 • Image

  ร่วมรับฟังการปรับปรุงแผนงาน MTEF โดยใช้ระบบฐานข้อมูลโครงการ (cenproject) ในการจัดทำข้อมูล

  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดทำแผนงานของกรมชลประทานและเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ...

 • Image

  ร่วมการประชุมการราชการและการเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ 10 จังหวัด

  การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ การรายงานผลการดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ...