Image
 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำเดือน

กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

 • Image

  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยือนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอเมือง

  ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การทำการเกษตรร่วมกัน ...

 • Image

  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยือนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอร้องกวาง

  ติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่...

 • Image

  ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference)

  ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระสำคัญ 3 เรื่อง...

 • Image

  ประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

  เพื่อติดตามกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนการผลิต...

 • Image

  ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ.2557-2560)

  ทบทวนโครงการที่เสนอของบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณา ...

 • Image

  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ของผู้ผ่านการฝึกอบรม

  การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์...

 • Image

  ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,16

  ซึ่งเน้นย้ำการดำเนินงานจัดการในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั่วไป ...

 • Image

  จัดตั้งจุดบริการประชาช(ช่วงเทศกาลสงกานต์)

  เพื่อบริการประชาชนสำหรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวช่วงวันหยุดเทศกาลสงกานต์...