Image
 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำเดือน

กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

 • Image

  ประชุมปัจฉิมนิเทศ งานสำรวจ ออกแบบ อ่างเก็บน้ำแม่คำมี

  เพื่อเสนอผลสรุปการดำเนินโครงการให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ ...

 • Image

  ประชุมการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอง

  เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและราษฎรผู้ได้รับผลประโยชน์ ...

 • Image

  กิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 116

  ผู้อำนวยการโครงการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม ...

 • Image

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  เพื่อให้บริการประชาชนและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ...

 • Image

  ประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด

  เพื่อชี้แจงรายละเอียด การปรับปรุงข้อมูล สถานการณ์/ดัชนีชี้วัดด้านพลังงาน ...

 • Image

  การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน)ใหม่ อ่างเก็บน้ำแม่มาน

  โดยอธิบายถึงหลักการและประโยชน์ของการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และอธิบายหลักการบริหารจัดการน้ำ ...

 • Image

  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)

  บริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ...

 • Image

  กิจกรรมการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อKick off โครงการทั้ง 4

  เมนู พร้อมสร้างความเข้าใจในเจตนารมณ์ของโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน/เกษตรกร...