Image
 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำเดือน

กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

 • Image

  ติดตั้งแผนที่แสดงพื้นที่ชลประทานและข้อมูลแหล่งน้ำ (ศพก.)

  เพื่อให้เกษตรกรที่มาใช้บริการที่ศูนย์ ศพก.ได้รับรู้ข้อมูลแหล่งน้ำชลประทานในพื้นที่ของตนเอง ...

 • Image

  ร่วมติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

  โครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ และลงพื้นที่ติดตาม...

 • Image

  โครงการชลประทานแพร่ร่วมกันเพาะเมล็ดดอกดาวเรือง

  เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด และบ้านเรือนของประชาชน...

 • Image

  ร่วมเปิดงาน Kick Off วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Filed day)

  และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560...

 • Image

  ร่วมลงพื้นที่โครงการตามแผนปฎิบัติการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ

  ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะการจัดทำโครงการ ...

 • Image

  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยือนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอเมือง

  ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การทำการเกษตรร่วมกัน ...

 • Image

  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยือนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอร้องกวาง

  ติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่...

 • Image

  ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference)

  ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระสำคัญ 3 เรื่อง...