Image
 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำเดือน

กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

 • Image

  จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยฯ

  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ ตระหนักถึงความสำคัญ คุณค่าของธงชาติไทย ...

 • Image

  พิธีเปิดงานการแสดงผลงานโครง 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

  เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์เกษตรกรโครงการฯ 9101 ของแต่ละอำเภอในจังหวัดแพร่ ...

 • Image

  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

  เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ...

 • Image

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รองแม่ทัพภาคที่ 3

  เพื่อรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ...

 • Image

  ประชุมสภากาแฟ

  เพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ ...

 • Image

  โครงการสื่อสัมพันธ์กับผู้สื่อข่าวชุมชนออนไลน์ สื่อยุคใหม่

  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทางด้านการสื่อสาร ทั้งการเขียนอ่าน การถ่่ายภาพ ...

 • Image

  ประชุมติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) ...

 • Image

  ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำยม ครั้งที่ 7/2560

  เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ...