Image
 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำเดือน

กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

 • Image

  ประชุมคณะทำงานคัดเลือกแปลงต้นแบบฯ เกษตรแบบแปลงใหญ่

  เพื่อให้ข้อมูลการลงพื้นที่ของคณะทำงานคัดเลือกแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ...

 • Image

  ประชุมปัจฉิมนิเทศผลการดำเนินงานโครงการฯ

  เพื่อศึกษาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ...

 • Image

  งาน Smart farmer กับ Thailand 4.0

  เพื่อพัฒนาเกษตรกร ผู้นำศูนย์เครือข่าย ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ...

 • Image

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานฯ

  เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...

 • Image

  ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ

  ครั้งที่ 1/2560 เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ...

 • Image

  ประชุม Web Conference

  เพื่อชี้แจงแผนขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ...

 • Image

  ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  เพื่อเป็นประโยชน์ในกาารให้บริการ ข้อมูลด้านเกษตรและสหกรณ์ ...

 • Image

  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  จังหวัดแพร่

  ครั้งที่ 1/2560 ประจำเดือนมกราคม 2560...