Image
 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำเดือน

กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

 • Image

  ประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 15,16 รอบที่ 1

  ติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ...

 • Image

  โครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

  ขุดลอกคูคลอง ตัดหญ้า ให้มีสภาพสะอาด สวยงาม และใช้งานได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์...

 • Image

  ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำยม ครั้งที่ 1

  รับทราบสถานการณ์น้ำและขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำยม ...

 • Image

  ร่วมจัดเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1

  เพื่อรับทราบความทุกข์ยากและปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งความต้องการของประชาชน ...

 • Image

  โครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

  มีการขุดลอกคูคลอง ตัดหญ้า ให้มีสภาพสะอาด สวยงาม ...

 • Image

  รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่

  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านแดนชล ...

 • Image

  ประชุมเพื่อเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแพร่ ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ...

 • Image

  รองแม่ทัพภาคที่ 3 ลงตรวจพื้นที่บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเป้า

  เพื่อติดตามและรับทราบข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ...