Image
 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำเดือน

กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

 • Image

  พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ...

 • Image

  ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

  เพื่อเป็นการเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ...

 • Image

  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดแพร่

  ครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ...

 • Image

  ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว-ภัยแล้ง จังหวัแพร่

  เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย ...

 • Image

  องคมนตรี(นายพลากร สุวรรณรัฐ)ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  รับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

 • Image

  ตรวจงานพื้นที่ของ ผชป.4

  เตรียมความพร้อมในการติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตจังหวัดแพร่...

 • Image

  ประชุมการตรวจติดตามและรับฟังข้อมูลการปฏิบัติงานส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

  เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของจังหวัดเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ...

 • Image

  ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2560/2561

  รับทราบสถานการณ์น้ำและประเมินผลการดำเนินงาน ...