Image
 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำเดือน

กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

 • Image

  การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 62 พรรษา

  ร่วมต้อนรับขบวนนักกีฬาจักรยาน โดยมีเส้นทางจากกรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดเชียงใหม่ ...

 • Image

  ประชุมและร่วมติดตามการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

 • Image

  ติดตามดูงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แย้ และงานอ่างเก็บน้ำแม่หละ

  เพื่อติดตามดูงานปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ...

 • Image

  ประชุมคณะทำงานบูรณาการการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1)

  เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ และกำหนดแนวทางในการดำเนินการตามแผนงานฯ...

 • Image

  การประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ปี 2560

  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559(กันเหลื่อมปี) และสถานการณ์น้ำ จ.แพร่ ...

 • Image

  ติดตามงานก่อสร้างฝายคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ...

 • Image

  ติดตามความก้าวหน้า ปตร.ห้วยสลก จ.แพร่

  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ...

 • Image

  ประชุมคณะทำงานคัดเลือกแปลงต้นแบบฯ เกษตรแบบแปลงใหญ่

  เพื่อให้ข้อมูลการลงพื้นที่ของคณะทำงานคัดเลือกแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ...