โครงการชลประทานขนาดกลางImage Image

อ่างเก็บน้ำแม่สอง

อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง

ความจุ : 65.80 ล้าน ลบ.ม.
ที่อยู่ : หมู่ที่ 11 บ้านท่อสมาน ตำบลเตาปูน อำเภอสอง
ความจุ : 6.76 ล้าน ลบ.ม.
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านบุญแจ่ม ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง


Image Image

อ่างเก็บน้ำแม่ถาง

อ่างเก็บน้ำแม่มาน

ความจุ : 30.62 ล้าน ลบ.ม.
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านเวียงเหนือ ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง
ความจุ : 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเจริญ ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น
Image

อ่างเก็บน้ำแม่สาย

ความจุ : 10.50 ล้าน ลบ.ม.
ที่อยู่ : หมู่ที่ 9 บ้านสันกลาง ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง