โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการ
ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
สถานที่ตั้ง
1.อ่างเก็น้ำห้วยโชคหลวง
0.670
ม.8 บ้านท่าวะ ต.สะเอียบ อ.สอง
2.อ่างเก็บน้ำห้วยทับตุ่น
0.190
ม.4 บ้านนาไร่เดียว ต.เตาปูน อ.สอง
3.อ่างเก็บน้ำห้วยรัง
0.568
ม.11 บ้านท่อสมาน ต.เตาปูน อ.สอง
4.อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแรม พร้อมระบบส่งน้ำ
0.198
ม.12 บ้านแม่แรม ต.เตาปูน อ.สอง
5.อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ต๋ำ
0.875
ม.9 บ้านวังดิน ต.บ้านกลาง อ.สอง
6.อ่างเก็บน้ำห้วยวะ
0.730
ม.9 บ้านวังดิน ต.บ้านกลาง อ.สอง
7.อ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์
0.860
ม.2 บ้านหนุนใต้ ต.บ้านหนุน อ.สอง
8.อ่างเก็บน้ำห้วยป้อม
0.721
ม.5 บ้านหล่ายห้วย ต.บ้านหนุน อ.สอง
9.อ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะ
2.000
ม.1 บ้านลูนิเกต ต.ห้วยหม้าย อ.สอง
10.อ่างเก็บน้ำห้วยกาล
3.187
ม.8 บ้านห้วยกาน ต.ห้วยหม้าย อ.สอง
11.อ่างเก็บน้ำห้วยช้างล้วง
0.300
ม.6 บ้านลู ต.ห้วยหม้าย อ.สอง
12.อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
0.419
ม.12 บ้านจัดสรร ต.ห้วยหม้าย อ.สอง
13.อ่างเก็บน้ำแม่สะงอนใน
0.211
ม.8 บ้านผาหมู ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง
14.อ่างเก็บน้ำแม่หยวก
0.820
ม.1 บ้านแม่ทราย ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง
15.อ่างเก็บน้ำแม่ยางหลวง
2.000
ม.4 บ้านแม่ทราย ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง
16.อ่างเก็บน้ำบ้านใหม่จัดสรร
0.077
ม.5 บ้านใหม่จัดสรร ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง
17.อ่างเก็บน้ำแม่ยางน้อย
0.876
ม.3 บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง
18.อ่างเก็บน้ำห้วยปุย
0.280
ม.4 บ้านทุ่งแค้ว ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่
19.อ่างเก็บน้ำห้วยแฮต
3.700
ม.2 บ้านหนองน้ำรัด ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่
20.อ่างเก็บน้ำห้วยผาคำ
1.074
ม.4 บ้านมณีวรรณ ต.ป่าแมต อ.เมือง
21.อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น
1.050
ม.4 บ้านมณีวรรณ ต.ป่าแมต อ.เมือง
22.อ่างเก็บน้ำร่องฮ่าง
0.300
ม.1 บ้านถิ่นใน ต.บ้านถิ่น อ.เมือง
23.อ่างเก็บน้ำห้วยผักหละ
0.160
ม.3 บ้านถิ่นนอก ต.บ้านถิ่น อ.เมือง
24.อ่างเก็บน้ำห้วยแม่แย้
0.656
ม.9 บ้านแม่ยุ้น ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย
25.อ่างเก็บน้ำแม่ปานปกกะโล้ง
0.750
ม.2 บ้านไทรย้อย ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย
26.อ่างฯห้วยปากไฮ่
1.320
ม.3 บ้านปางเคาะ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย
27.อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพร้าวใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำ
0.825
ม.6 บ้านน้ำพร้าว ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย
28.อ่างเก็บน้ำห้วยปานแล้ง
0.490
ม.12 บ้านไทรย้อย ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย
29.อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เกี่ยม
0.203
ม.1 บ้านแม่เกี่ยม ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง
30.อ่างเก็บน้ำห้วยบงพร้อมระบบผันน้ำ
3.000
ม.2 บ้านแม่จองไฟ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง
31.อ่างเก็บน้ำป๋างจาว
0.135
ม.1 บ้านม่วงคำ ต.สรอย อ.วังชิ้น
32.อ่างเก็บน้ำห้วยแม่หละ
1.870
ม.5 บ้านแม่หละ ต.สรอย อ.วังชิ้น