เกี่ยวกับโครงการชลประทานแพร่

ประวัติ

โครงการชลประทานแพร่ เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นใน ปี 2528 เดิมสังกัดสำนักชลประทานที่ 2 ปัจจุบันสังกัดสำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 121 ม.2 ถนนแพร่-ลอง ต.ป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ 054-530-792
โทรสาร 054-530-793

โครงการชลประทานแพร่มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน ควบคุมตรวจสอบการดำเนินการส่งน้ำ และบำรุงรักษาของโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมการบริหารงานทั่วไป ด้านพัสดุครุภัณฑ์ งานธุรการและงานบัญชีการเงิน ควบคุมดำเนินงานของกรมชลประทานภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ เพื่อเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ส่งเสริมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดอุทกภัย รวมทั้งการติดตั้ง เครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าตู้ควบคุม ให้คำแนะนำในการใช้เครื่องสูบน้ำ บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและระบบส่งน้ำ ตลอดจนการวางแผนงานส่งน้ำ บำรุงรักษา ระบายน้ำ จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำท่า น้ำฝนและปริมาณน้ำที่ ส่งเข้าพื้นที่โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่ โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ โครงการพิเศษอื่นๆ ประกอบด้วย โครงการตามพระราชดำริ โครงการขนาดกลาง โครงการพัฒนาเพื่อความ มั่นและงานก่อสร้างอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 1 งาน 4 ฝ่าย ฝ่ายส่งน้ำและ บำรุงรักษา (จำนวนฝ่ายตามความจำเป็น)

วิสัยทัศน์

" กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"

พันธกิจ

1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

ค่านิยม

WATER for all

Work Smart : เก่งงาน เก่งคิด
Accountability : รับผิดชอบงาน
Teamwork & Networking : ร่วมมือ ร่วมประสาน
Expertise : เชี่ยวชาญงานที่ทำ
Responsiveness : นำประโยชน์สู่ประชาชน