Google ชป.ปราจีนบุรี

 

 
รายงานสถานการณ์น้ำท่า แม่น้ำปราจีนบุรี
 

วันที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น.

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 06.00 น.

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น.

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น.

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 06.00 น.

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น.

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น.

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 06.00 น.

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น.

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น.

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 06.00 น.

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น.

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น.

 

 

 
 

 

 
 
 
 
โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
ที่อยู่ 80 หมู่ 1 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3720 0417 โทรสาร.0 3721 2178
E-mail: pracheen@rid.go.th