เกี่ยวกับโครงการ
    หน่วยงานในสังกัด
    รวมลิงค์กรมชลประทาน

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์การผู้ใช้น้ำสู้ความเข้มแข็ง กลุ่มงานบริหาร เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2555 ณ ศาลาเอนกประสงค์... รายละเอียดเพิ่มเติม

การอบรมหลักสูตรยุวชลกรในรั้วโรงเรียน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี... รายละเอียดเพิ่มเติม

การอบรมหลักสูตรการศึกษาดูงานของผู้นำเกษตรกร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ณ อ่างเก็บน้ำพระปรง...รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สวัสดิการ
การเกษตร
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข้อมูลดาวน์โหลด
Program SSH
Core FTP
Adobe Reader X (10.0.1)
Adobe Flash Player 10.2.152.32
กรมบัญชีกลาง
รัฐบาลไทย
สำนักงาน ก.พ.
GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมอุตุนิยมวิทยา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดปราจีนบุรี 
    ผู้อำนวยการโครงการ
นายมงคล แดงกระจ่าง
ผคบ.บางพลวง
    ค้นหาโดย Google

Google โครงการฯบางพลวง
    พยากรณ์อากาศ.....
    ราคาน้ำมัน
จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง
เลขที่ 84 หมู่ที่ 9 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 0 3721 1486 โทรสาร 0 3721 2271
จำนวนการเข้าเยี่ยมชม
ครั้ง