เกี่ยวกับโครงการ
    หน่วยงานในสังกัด
    รวมลิงค์กรมชลประทาน
                โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง มีองค์ประกอบที่สำคัญของโครงการ คือ
                1) อาคารประกอบที่สำคัญของโครงการประกอบด้วย ปตร.ริมคันกั้นน้ำ 11 แห่ง ปตร. กลางคลอง 7 แห่ง
ทรบ. 40 แห่ง และสถานีสูบน้ำ 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 59 แห่ง แบ่งตามพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา 4 พื้นที่ ได้ดังนี้
จำนวน : แห่ง
อาคารชลประทาน
พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
รวม
ฝสบ.คบ.ที่ 1
ฝสบ.คบ.ที่ 2
ฝสบ.คบ.ที่ 3
ฝสบ.คบ.ที่ 4
 ปตร.ริมคันกั้นน้ำ
2
3
4
2
11
 ปตร. กลางคลอง
4
-
-
3
7
 ทรบ.
8
10
13
9
40
 สถานีสูบน้ำ
1
-
-
-
1
 รวม
15
13
17
14
59
                  อาคารชลประทานที่สำคัญของโครงการที่ทำหน้าที่รับน้ำและระบายน้ำออกจากโครงการ ได้แก่ ประตูระบายน้ำริมคันกั้นน้ำจำนวน 11 แห่งดังนี้
                  (1) ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองหาดยาง ที่ตั้ง ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี กม. 12+520 ตามทางหลวงสาย 3069 (อ.เมือง - อ.ศรีมหาโพธิ) ขนาด 1-6.00 เมตร และสถานีสูบน้ำขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง ควบคุมปริมาณน้ำในคลองหาดยางความยาว 23.0 กิโลเมตร
                  (2) ประตูระบายน้ำและท่อระบายน้ำคลองบางพลวง ที่ตั้ง ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี กม. 10+060 ของคันกั้นน้ำของโครงการ ปตร.ขนาด 1-6.00 เมตร และทรบ.ขนาด 3-2.50x2.50 เมตร ควบคุมปริมาณน้ำในคลองบางพลวงความยาว 22.8 กิโลเมตร
                  (3) ประตูระบายน้ำคลองหอทอง ที่ตั้ง ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี กม. 26+500 ของคันกั้นน้ำของโครงการ ขนาด 2-6.00 เมตร ควบคุมปริมาณน้ำในคลองหอทองความยาว 17.5 กิโลเมตร
                  (4) ประตูระบายน้ำคลองบ้าน ที่ตั้ง ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี กม.30+344 ของคันกั้นน้ำของโครงการ ขนาด 1-6.00 เมตร ควบคุมปริมาณน้ำในคลองบ้านความยาว 2.3 กม.
                  (5) ประตูระบายน้ำคลองบ้านวัด ที่ตั้ง ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี กม.34+252 ของคันกั้นน้ำของโครงการ ขนาด 1-6.00 เมตร ควบคุมปริมาณน้ำในคลองบ้านวัดและคลองบางกระจ่า ความยาวรวม 6.0 กม.
                  (6) ประตูระบายน้ำคลองบางแตน ที่ตั้ง ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี กม. 38+168 ของคันกั้นน้ำของโครงการ ขนาด 1-6.00 เมตร ควบคุมปริมาณน้ำในคลองบางแตนความยาว 3.5 กม.
                  (7) ประตูระบายน้ำคลองบางเขียด ที่ตั้ง ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี กม.40+580 ของคันกั้นน้ำของโครงการขนาด 1-6.00 เมตร ควบคุมปริมาณน้ำในคลองบางเขียดความยาว 4.8 กม.
                  (8) ประตูระบายน้ำคลองบางกระดาน ที่ตั้ง ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้าจ.ฉะเชิงเทรา กม. 46+285 ของคันกั้นน้ำของโครงการ ขนาด 1-6.00 เมตร ควบคุมปริมาณน้ำในคลองบางกระดานความยาว 10.0 กิโลเมตร
                  (9) ประตูระบายน้ำคลองบางกระเจ็ด ที่ตั้ง ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา กม. 52+125 ของคันกั้นน้ำของโครงการ ขนาด 2-6.00 เมตร ควบคุมปริมาณน้ำในคลองบางกระเจ็ดความยาว 19.1 กิโลเมตร
                  (10) ประตูระบายน้ำคลองคูมอญ ที่ตั้ง ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา กม. 57+410 ของคันกั้นน้ำของโครงการ ขนาด 2-6.00 เมตร ควบคุมปริมาณน้ำในคลองคูมอญความยาว 17.8 กิโลเมตร
                  (11) ประตูระบายน้ำคลองวัดปากน้ำ ที่ตั้ง ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ปราจีนบุรี ขนาด 1-6.00 เมตร ควบคุมปริมาณน้ำในคลองปากน้ำความยาว 5.9 กม.
                2) คลองในพื้นที่โครงการที่ประกาศเป็นทางน้ำชลประทานประเภท 4 จำนวน 54 สาย ความยาวรวมทั้งสิ้น 385.705 กม. คลองและลำน้ำธรรมชาติเหล่านี้ทำหน้าที่ส่งน้ำ เก็บกักน้ำและระบายน้ำ โดยมีคลองสายหลัก จำนวน 10 สาย คือ คลองหาดยาง คลองบางพลวง คลองสนามพลี คลองไผ่ชะเลือด คลองหอทอง คลองโพธิ์ คลองชวดอ้ายตาด คลองบางกระดาน คลองบางกระเจ็ด และคลองคูมอญ นอกจากนี้ยังมีคลองสายรองและลำน้ำธรรมชาติในพื้นที่โครงการอีกประมาณ 79 สาย ความยาวรวม 236.733 กม. รวมคลองในพื้นที่โครงการทั้งหมด 133 สาย ความยาวรวมทั้งหมด 622.438 กม.
                3) คันกั้นน้ำและถนน คันกั้นน้ำมาตรฐานทาง F4 เป็นคันกั้นน้ำริมแม่น้ำบางปะกงฝั่งซ้าย หลังคันกั้นน้ำเป็นถนนกว้าง 8 เมตร ตั้งแต่บ้านบางกระดาน กม. 43+547 ถึงบ้านคูมอญ กม. ที่ 57+267 รวมความยาว 13.72 กม. มีสะพาน คสล. จำนวน 11 แห่ง คันกั้นน้ำแม่น้ำบางปะกงมาตรฐานทาง F5 จำนวน 3 สาย ความยาวรวม 3.52 กม. นอกจากนี้ยังมีถนนเข้าโครงการ และถนนบนคันคลอง รวมคันกั้นน้ำและถนนที่ประกาศเป็นทางชลประทานของโครงการความยาว 83.56 กม.
                4) การเก็บกักน้ำ การเก็บน้ำในโครงการเป็นการเก็บกักน้ำในลำคลองธรรมชาติและทางน้ำชลประทาน ที่มีอยู่ประมาณ 133 สายในพื้นที่โครงการ ซึ่งจากการประเมิน พบว่า สามารถเก็บกักน้ำในลำคลองธรรมชาติในปัจจุบันได้ประมาณ 23 ล้าน ลบ.ม.
                5) สถานีสูบน้ำถาวรบ้านหาดยาง เป็นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปราจีนบุรีที่ ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ใกล้กับปตร.หาดยาง ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible จำนวน 2 เครื่อง ขนาดเครื่องละ 1 ลบ.ม./วินาที สูบน้ำเข้าระบบท่อส่งน้ำ แล้วปล่อยลงคลองหาดยางท้าย ปตร.หาดยาง ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2545 และเริ่มส่งน้ำในฤดูแล้งปี 2546 พื้นที่ส่งน้ำประมาณ 2,223 ไร่ บริหารจัดการน้ำโดยกลุ่มบริหารการใช้น้ำบ้านหาดยาง-บ้านดงกระทงยาม ประกอบด้วยสมาชิก 62 ราย และเกษตรกรเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำโดยจัดเก็บค่าใช้จ่ายประมาณ 100 บาท/ไร่
                6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าภายใต้การดูแลและบำรุงรักษาโดยองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนทั้งหมด 14 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานในเขตพื้นที่โครงการทั้งหมด 32,945 ไร่
                  
จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง
เลขที่ 84 หมู่ที่ 9 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 0 3721 1486 โทรสาร 0 3721 2271
จำนวนการเข้าเยี่ยมชม
ครั้ง