Google ชป.ปราจีนบุรี

 

 

กลุ่มงานวิศวกรรม

นายสุเมธ วัฒนญาณนนท์
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม

 

หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม

มีหน้าที่รับผิดชอบรับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม การวางแผนและควบคุม งบประมาณของโครงการ พิจารณาด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการพัฒนาจังหวัด โครงการตามพระราชดำริ สำรวจออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณา โครงการเบื้องต้น เก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูลและจัดทำรายงานสภาพด้านวิศวกรรมของเขื่อน เพื่อจัดทำรายงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
ที่อยู่ 80 หมู่ 1 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3720 0417 โทรสาร.0 3721 2178
E-mail: pracheen@rid.go.th