Google ชป.ปราจีนบุรี

 

 

กลุ่มงานส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายอธิภัทร ลาภอุดม

หัวหน้ากลุ่มงานส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการขนาดเล็ก โครงการขนาดกลาง โครงการพระราชดำริ ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ จัดฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี ควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

 

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประตูระบายน้ำโครงการท่าแห

 

ประตูระบายน้ำเพชรเอิม

นายสมชาย   บุญปลั้ง

081-0024316

 

ประตูระบายน้ำตะกรุดอ้อม

นายสมพงษ์   บรรจง

086-1018057

 

ประตูระบายน้ำกระพ้อใหญ่

นายบรรฑิตร   บุญปลั้ง

087-0842863

 

ประตูระบายน้ำกลางคลองท่าแห

 

 

 

 

 

 

 

นายสุรชัย   พุทธหมื่น

086-8291485

ประตูระบายน้ำปลายคลองท่าแห

 

 

 

 

นายสมคิด   แสวงงาม

087-0842653

 

ประตูระบายน้ำบางไผ่

 

 

 

 

นายสมคิด   แสวงงาม

087-0842653

 

ประตูระบายน้ำโคกกะจะ

นางสาวพัทยา   ปิ่นปรีเปรม

080-1011791

 

ประตูระบายน้ำสารภี

นายชูชีพ   สีชัง

082-7912824

 

อ่างเก็บน้ำเขาอิโต้ 1 , 2

 

 

 

 

 

 

นายประทีป   สร้อยหลง

086-1557657

 

อ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง

นายวิชาญ   ผิวเหลือง

087-9009907

 

 
 
โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
ที่อยู่ 80 หมู่ 1 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3720 0417 โทรสาร.0 3721 2178
E-mail: pracheen@rid.go.th