Google ชป.ปราจีนบุรี

 

 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

นายสุณัฐพงศ์ สูงสุมาลย์

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

โทร.081-8649969 , 083-0857205

รายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง

ข้อมูลของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

บัญชีอาคารโครงการประจันตคาม.

บัญชีอาคารฝายห้วยไคร้

โหลดข้อมูลเอกสารต่างๆ

1.ข้อกำหนดในการเสนอให้ส่วนวิศวกรรมบริหารพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ

2.แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วม

3.หนังสืออุทิศทรัพย์สินให้แก่กรมชลประทานเพื่อเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

4.หนังสือแสดงความประสงค์เรื่องการอุทิศที่ดินให้กับทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1) วางแผน ควบคุม ดูแลการส่งน้ำ และการระบายน้ำ การวางแผนการปลูกพืช และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน ทั้งในฤดูฝน-ฤดูแล้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) จัดทำประมาณการงานปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบชลประทาน งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ และโครงการพิเศษต่างๆเพื่อให้ปริมาณงานถูกต้องตามรูปแบบ รายการทางวิศวกรรม รวมทั้งกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3) บันทึก รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูลด้านอุทกวิทยา และอุตุนิยมวิทยา ความต้องการใช้น้ำ เพื่อใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ บรรเทา/แก้ไขปัญหาอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำ ด้านการอุปโภคการเกษตร และระบบนิเวศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) ดูแลที่ราชพัสดุ และทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ รวมทั้งไม่มีผลกระทบต่องานชลประทาน

5) สำรวจ ตรวจสอบสภาพความแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย ของเขื่อนและอาคารชลประทานเบื้องต้น เพื่อรายงานสภาพความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทาน

6) ดำเนินการและควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารชลประทาน และบำรุงรักษาทางชลประทานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป้าหมายของโครงการ

7) ประสานงาน และร่วมดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ จัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ คณะการจัดการชลประทาน(JMC) ยุวชลกร อาสาสมัครชลประทาน ให้เรียนรู้การใช้น้ำชลประทานและบำรุงรักษาระบบชลประทานอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างการมีส่วนร่ามและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ใช้น้ำ

8) ดำเนินการงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ควบคุมเครื่องจักรกลสูบน้ำ และส่งเสริมสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการในการซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องสูปน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ รวมทั้งอาคารประกอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสำหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตร การป้องกันอุทกภัย

9) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

 

 

 

โครงการแม่น้ำประจันตคราม

อาสาสมัครชลประทาน

โครงการแม่น้ำประจันตคาม

โครงการห้วยไคร้
อ่างเก็บน้ำทับลาน

นายสมบัติ   แก้วโสนด
ช่างฝีมือสนาม ช.3
โทร 080-5612361

 

นางสมบัติ  พะโว

 

 

นายสุรินทร์ ปลื้มคิด
พนักงานส่งน้ำ ส2

 

newpic tablan

นายสุรพล  แก้วแดง
ช่างฝีสนาม ช4
โทร.089-9317589

 

นายเนตร โพธิ์นุช
ช่างฝีมือสนาม ช.1
ดูแลประตูระบายน้ำ D02
โทร 089-7536087

 

นายบุญทัน  เชิงเขา
โทร.087-1344037

 

 

นางกิ่งแก้ว  แป้นทอง
พนักงานพิมพ์ ส3

 

 

new

นางอาจินต์    วิปัญญา
พนักงานธุรการ ส 3
โทร.081-1515479

 

นายยม  เชิงเขา
โทร. 089-2083375

 

 

นายประสิทธิ์  พึ่งพระ
ช่างฝีมือสนาม ช1
ดูแลประตูระบายน้ำปลายคลองห้วยไคร้

โทร.094-3439225

 

new

นางดวงสมร  งามวงษ์
พนักงานพัสดุ  ส3
โทร.081-6503595

นายสมชาย  เชิงเขา

 

นายฉัตรชัย บุญจันทร์
ช่างฝีสนาม ช 1

new

นายวิเชียร บุญปลูก
ช่างฝีมือสนาม  ช1
ดูแลประตูระบายน้ำ แม่น้ำประจันตคาม
โทร.087-1293531

นางนิยม  ไพรเราะ

 

 

นายพิษณุ  ชะนะสิทธิ์
พนักงานชลประทาน บ 2
โทร.086-1526437

 

 

new

นายสำนวน  จุมพิตร์
พนักงานขับรถยนต์ ส1

นายบารมี   ล่องคลอง

 

 

นายประกอบผล  พิกุลทอง
ช่างก่อสร้าง ชั้น
โทร 085-4373429

 

 

 

 

นายสมบัติ  ศรีเคน

 

 

 

 

 

 

 

นายอัศวินทร์  พลดินสอ

โทร 089-9323520

 

 

 

 

 

 
โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
ที่อยู่ 80 หมู่ 1 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3720 0417 โทรสาร.0 3721 2178
E-mail: pracheen@rid.go.th