Google ชป.ปราจีนบุรี

 

 

กลุ่มงานปฏิบัติการสูบน้ำ

นายสุธี ชมบุญ
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการสูบน้ำ

 

หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการสูบน้ำ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณาความเหมาะสม วางแผนบริการในการ จัดตั้งและก่อสร้างโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและขยายพื้นที่
ของโครงการเดิม รวมถึงการวางแผน ควบคุมบริการเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนเมืองเมื่อมีภัยแล้งและน้ำท่วม
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการในการพัฒนาซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า
และระบบส่งน้ำ รวมทั้งอาคารประกอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งประสานรวบรวมแผนการเพาะปลูกพืช
เก็บสถิติข้อมูล น้ำฝน น้ำท่า น้ำชลประทานพื้นที่เพาะปลูกตลอดจนผลผลิตด้านการเกษตรทั้งให้คำแนะนำการคำนวณค่ากระแส
ไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
ที่อยู่ 80 หมู่ 1 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3720 0417 โทรสาร.0 3721 2178
E-mail: precheen@mail.rid.go.th