Google ชป.ปราจีนบุรี

 

 

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

 

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

 

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ตรวจสอบหลักฐานและใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน จัดทำบัญชีทั่วไปของราชการ เช่น ทำบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีแยกประเภท เป็นต้นช่วยพิจารณาตั้งงบประมาณหมวดที่ไม่มีปัญหา เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เป็นต้นควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจ่าย ทำหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับ การเงิน การบัญชี การงบประมาณ จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายตามยอดที่ได้รับอนุมัติแล้ว ตรวจสอบงบเดือนทำรายงานการเงิน ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ติดต่อประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ชื่อ นางอรทัย วัฒนญาณนนท์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เบอร์โทร 098-2677208

 

 

 

ชื่อ นางสาวจารุพรรณ ปลื้มใจ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เบอร์ 089-9831921

 

ชื่อ นางธูปทอง กฤษณา

ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร ส.2

เบอร์ 081-4352113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบทดลอง ปีงบประมาณ 2560
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2561

 

 
 
 
โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
ที่อยู่ 80 หมู่ 1 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3720 0417 โทรสาร.0 3721 2178
E-mail: pracheen@rid.go.th