Google ชป.ปราจีนบุรี

 

 

ฝ่ายพัสดุ

นางอารีรัตน์ เวศพันธ์

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

 

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

มีหน้าที่รับผิดชอบ

ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงาน จัดหาพัสดุ ควบคุม ทำบัญชีพัสดุ แจกจ่าย ควบคุมระบบ e-GP งานคลังพัสดุ บริหารสินทรัพย์เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เี่กี่ยวข้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 

 
 
 

(นางสาวชลนา  วชิระแก้วประพันธ์)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

 

(นายณัฐพล สวัสดี)
เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

 

 

 

 

 
โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
ที่อยู่ 80 หมู่ 1 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3720 0417 โทรสาร.0 3721 2178
E-mail: pracheen@rid.go.th