นายธีรคมน์ อริยสุนทร
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี

 

 


Google ชป.ปราจีนบุรี

 

วิสัยทัศน์ ::: กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก :::  

โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
โครงการชลประทานที่ถ่ายโอน
 

การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี
แผนงานโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง
แผนงานโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ
แผนงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
แผนงานโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
แผนงานการสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แผนงานการปรับปรุงระบบชลประทาน (เฉพาะจุด)
แผนงานการปรับปรุงระบบชลประทาน (ทั้งโครงการ)
 

- การจัดกิจกรรม 5 ส. เนื่องในวันครบรอบ 115 ปี กรมชลประทาน

>>>ภาพกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแหล่งน้า

อันเนื่องมาจากพระราชดำริในลักษณะ

การพัฒนาพื้นที่เชิงบูรฌาการ

>>>ภาพกิจกรรม

- ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน

>>>ภาพกิจกรรม

 

 
 แผนที่คาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกฤดูแล้ง ปี 2558/59 
ในเขตชลประทาน  (20 ต.ค. 58)

 

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข้อมูลดาวน์โหลด

 

กรมบัญชีกลาง รัฐบาลไทย
สำนักงาน ก.พ.
GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมอุตุนิยมวิทยา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
ที่อยู่ 80 หมู่ 1 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3720 0417 โทรสาร.0 3721 2178
E-mail: pracheen@rid.go.th