Google ชป.ปราจีนบุรี

 

 
การบริหารจัดการน้ำ
 

จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 1 ใน 25 ลุ่มน้ำของประเทศไทย มีพื้นที่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง เช่นอ่างเก็บน้ำใสน้อย-ใส่ใหญ่  อ่างเก็บน้ำลำพระยาธาร อ่างเก็บน้ำคลองวังมืด อ่างเก็บน้ำคลองหนองแก้ว อ่างเก็บน้ำคลองวังน้ำขุ่น อ่างเก็บน้ำห้วยโสมง แต่ติดขัดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และทับลาน ถูกประกาศเป็น “แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ”ทำให้การก่อสร้างเป็นไปยากคงมีเพียงอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง จะแล้วเสร็จในปี 2559 ประกอบกับสภาพพื้นที่มีแม่น้ำปราจีนบุรีไหลผ่านกลางพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพียงเส้นเดียว และทางตอนล่างเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำจึงยังไม่มีระบบการบริหารจัดการน้ำ ทำให้ไม่สามารถควบคุมน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบบริหารจัดการน้ำ จึงเป็นเพียงการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่โครงการชลประทานต่างๆ เท่านั่น ที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รับผิดชอบดูแล

 

 

 
 

 

 
 
 
 
โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
ที่อยู่ 80 หมู่ 1 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3720 0417 โทรสาร.0 3721 2178
E-mail: pracheen@rid.go.th