Google ชป.ปราจีนบุรี

 

 

 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 


1. ควบคุมการดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาของโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 
2. ควบคุมและบริหารงานทั่วไป ด้านพัสดุครุภัณฑ์ งานธุรการและงานบัญชีการเงิน 
3. ควบคุมดำเนินงานของกรมชลประทานภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ 
4. ประสานงานกับส่วนราชการอื่น ๆ  เพื่อเร่งรัดพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก    
5. ส่งเสริมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ  การเกิดอุทกภัย   
6. วางแผนงานส่งน้ำและบำรุงรักษาและระบายน้ำ 
7. จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำท่า  น้ำฝน และปริมาณน้ำที่ส่งเข้าพื้นที่โครงการ
ชลประทาน ขนาดเล็ก โครงการศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่  โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ  โครงการพิเศษอื่นๆ เช่น โครงการตามพระราชดำริ โครงการขนาดกลางเร่งด่วน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง 
8. ปฏิบัติงานก่อสร้างอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะ CEO กรมชลประทาน

 

      
1. เป็นตัวแทนกรมฯ  ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและแผนพัฒนา จัดการน้ำในเชิงบูรณาการ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำของกรมชลประทาน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีอำนาจตัดสินใจ สั่งการงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบยกเว้นแต่งานด้านนโยบาย

2. ประสานงาน และร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งภาคราชการ  ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาคม  เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปได้ด้วยดี

3. ติดตาม เร่งรัด งานชลประทานทุก ๆ ด้านในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและแผนพัฒนาและจัดการน้ำ

4. เป็นตัวแทนกรมฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานด้านต่างๆ ที่จังหวัดแต่งตั้ง

5. จัดทำระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่จังหวัด เช่น ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน สภาพทางอุทกวิทยา เป็นต้น ตลอดจนเป็นศูนย์กลางข้อมูลดังกล่าวที่มีความทันสมัย ถูกต้อง สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในระดับจังหวัดได้       

6. ให้คำปรึกษา  แนะนำ  แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการชลประทาน การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดอุทกภัย ฯลฯ     

7. กำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงานที่รับผิดชอบ ติดตามประเมินผล รายงานข้อมูล ข้อเท็จจริง ตลอดจนผลการปฏิบัติราชการต่างๆ ที่ดำเนินการร่วมกับจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และอธิบดีทราบ

 

 

 
 
โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
ที่อยู่ 80 หมู่ 1 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3720 0417 โทรสาร.0 3721 2178
E-mail: pracheen@rid.go.th