Google ชป.ปราจีนบุรี

 

 

1.สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด

1.1 สภาพภูมิประเทศ
จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 13 องศา
39 ลิปดา ถึง 14 องศา 27 ลิปดาเหนือ และเส้นลองติจูดที่ 101 องศา 09 ลิปดา และลองติจูดที่ 102 องศา 07 ลิปดาตะวันออก    มีพื้นที่ประมาณ  4,762.362  ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี (ร้อยละ 97.3) และลุ่มน้ำบางปะกง (ร้อยละ 2.7) ลำน้ำและลุ่มน้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำหนุมาน คลองพระปรง ปราจีนบุรีสายหลัก แม่น้ำนครนายก และคลองท่าลาด ปราจีนเป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ระยะทาง 135 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบจนถึงลักษณะภูเขาสูงชัน ทางตอนเหนือมีลักษณะเป็นเนินสูงจนถึงภูเขา มีลักษณะเป็นป่าเขาติดเทือกเขาดงพญาเย็น ทางตอนใต้และทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบมีสภาพเป็นป่าโปร่ง ทางด้านทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทําสวนผลไม้ ซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอบ้านสร้าง อําเภอประจันตคาม อําเภอศรีมโหสถ อําเภอศรีมหาโพธิ์ อําเภอกบินทร์บุรี และอําเภอนาดี

การเดินทาง
ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปปราจีนบุรีได้ 3 เส้นทาง คือ 
1. จากกรุงเทพฯ แยกรังสิตตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอําเภอองครักษ์ นครนายก เข้าทางหลวงหมายเลข 33 แยกขวาที่สามแยกหนองชะอม ตามทางหลวงหมายเลข 319 ระยะทาง 132 กิโลเมตร หรือวิ่งไปตามทางหลวงหมายเลข 33 เลี้ยวขวาที่สี่แยกเนินหอม ระยะทาง 136 กิโลเมตร
2. จากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่หินกองไปตามทางหลวงหมายเลข 33 ผ่านนครนายก แยกขวาที่สามแยกหนองชะอม ตามทางหลวงหมายเลข 319 ระยะทาง 164 กิโลเมตร
3. จากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เลี้ยวซ้ายตามทางหลวงหมายเลข 319 ผ่านอําเภอศรีมโหสถ ระยะทาง 158 กิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดนครนายก

1.2 สภาพภูมิอากาศ
ปราจีนบุรีมีสภาพอากาศที่แห้งแล้งและชุ่มชื้นสลับกันอย่างชัดเจน ลักษณะแบบฝนเมืองร้อน ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีอากาศชุ่มชื้นและฝนตกตลอดฤดู แต่ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ หรือฤดูหนาวนั้น จะมีอากาศแห้งแล้ง มีฤดูที่แตกต่างกัน 3 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,380 มิลลิเมตร/ปี  ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปริมาณ 16 – 22 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงประมาณ 39 – 41 องศาเซลเซียส
ปริมาณน้ำฝนในช่วงระหว่างปี 2552 -2554 มีปริมาณน้ำฝนอยู่ในช่วง 2,050.20 – 2,468.5 มิลลิเมตร หรือมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,017.76 มม./ปี ในปี 2552 มีปริมาณน้ำฝน 1,16.6 มม. จำนวนวันที่ฝนตก 92 วัน ฝนตกมากที่สุดในปี 2554 มีปริมาณ 2,468.5 มม. จำนวนวันที่ฝนตก 149 วัน ในปี 2555 มีปริมาณน้ำฝน 1,910.8 มม. จำนวนวันที่ฝนตก 153 วัน ในปี 2556 มีปริมาณน้ำฝน 2,134.8 มม.  จำนวนวันที่ฝนตก 103 วัน และปริมาณน้ำฝนมากที่สุดในเดือนกันยายน 187.6 มิลลิเมตร  (ข้อมูลจากแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561) )
1.3 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จังหวัดปราจีนบุรี  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4,762.36 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี(ร้อยละ 97.3) และลุ่มน้ำบางปะกง (ร้อยละ 2.7) ลำน้ำและลุ่มน้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำหนุมาน คลองพระปรง ปราจีนบุรีสายหลัก แม่น้ำนครนายก และคลองท่าลาด ดังรูปที่ 1-1
จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2,976,476 ไร่ จำแนกได้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร 1,563,233 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.51  ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ประมาณร้อยละ 22.21 ของจังหวัด รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-1
ตารางที่ 1-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีปี 2553

สัญลักษณ์

ประเภทการใช้ที่ดิน

รวมเนื้อที่ (ไร่)

ไร่

ร้อยละ

A1

นาข้าว

660,931

22.21

A2

พืชไร่

279,819

9.39

A3

ไม้ยืนต้น

411,208

13.83

A4

ไม้ผล

86,521

2.90

A5

พืชสวน

10,911

0.37

A7

ปศุสัตว์

14,106

0.47

A8

พืชน้ำ

436

0.01

A9

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

99,301

3.33

F

พื้นที่ป่าไม้

876,461

29.45

M

พื้นที่เบ็ดเตล็ด

231,072

7.77

U

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง

249,475

8.38

W

พื้นที่น้ำ

56,163

1.89

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (http://www.ldd.go.th/web_olp/lu_53e/prachinburi_53.htm)


รูปที่ 1-1 แสดงที่ตั้ง ขอบเขตลุ่มน้ำหลัก ลุ่มน้ำย่อย ในจังหวัดปราจีนบุรีรูปที่ 1-2 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2551-52

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

         การนำเสนอข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลในช่วงระยะเวลา 10 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2556) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ
ของจังหวัด

  1. ประชากร

          ปี พ.ศ. 2556 จังหวัดปราจีนบุรี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 175,437 ครัวเรือน จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 472,733 คน แนวโน้มจำนวนประชากรในอนาคตของจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อทำการคำนวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพื่อประมาณการจำนวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าโดยใช้ ปี พ.ศ.2556 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดปราจีนบุรีมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 0.645 ซึ่งมีผลทำการประเมินจำนวนประชากรในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2576) จำนวนประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็น 539,015 คน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2547 – 2555.)

จำนวนประชากร (คน)

รูปที่ 1-4  จำนวนประชากรและการคาดการณ์ ปี พ.ศ. 2547 – 2576

 

          2  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้
เครื่องชี้วัดสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในปี พ.ศ. 2554 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปราจีนบุรีมีมูลค่าเท่ากับ 190,513 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 96.6 และภาคเกษตรร้อยละ 3.4(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหล่งชาติ, 2538-2554)


รูปที่ 1-5  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี พ.ศ. 2545 – 2554

          นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อเดือนเปรียบเทียบกับเส้นความยากจนพบว่า จังหวัดปราจีนบุรีมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อเดือนสูงกว่าเส้นความยากจน ทั้งนี้เส้นความยากจนเป็นเกณฑ์ชี้วัดที่คำนวณจากมาตรฐานความต้องการบริโภคอาหารและสินค้าที่จำเป็นขั้นต่ำ ที่เพียงพอต่อความต้องการ
ดำรงชีพของแต่ละบุคคล มีหน่วยเป็น บาท/คน/เดือน ซึ่งแตกต่างกันแต่ละบุคคล (สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2553)

รูปที่ 1-6  รายได้เฉลี่ยต่อหัวเปรียบเทียบกับเส้นความยากจน

3  สภาพการเกษตร

     ปี พ.ศ. 2552 จังหวัดปราจีนบุรีมีจำนวนครัวเรือนเกษตร 27,641 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.74 ของครัวเรือนทั้งหมด ช่วงระยะเวลา 10 ปี สัดส่วนของครัวเรือนเกษตรมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับครัวเรือนทั้งหมด (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2543 – 2552)


รูปที่ 1-7  จำนวนครัวเรือนทั้งหมดและครัวเรือนเกษตร ปี พ.ศ. 2545 – 2554
ขนาดที่ดินถือครองเพื่อการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2556 เฉลี่ยครัวเรือนละ 28.1 ไร่ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ไผ่ตง มะม่วง ปี พ.ศ. 2555 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดปราจีนบุรี มีดังนี้
ตารางที่ 1-4  ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2555)

พืช

ผลผลิต

(กิโลกรัมต่อไร่)

ข้าวนาปี

393

ข้าวนาปรัง

577

มันสำปะหลัง

3,390

อ้อยโรงงาน

10,606

ไผ่ตง

1,764

มะม่วง

1,262

ยางพารา

208

 ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2558-2561), 2556.

2. สถานการณ์ด้านทรัพยากรและการพัฒนา
2.1 ลำน้ำและแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 2 ลุ่มน้ำ (ตามการแบ่งลุ่มน้ำหลักของประเทศไทยโดยคณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ)  โดยมีปริมาณน้ำผิวดินตามธรรมชาติประมาณ 2,909.71 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  โดยมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญแยกตามลุ่มน้ำต่าง ๆ ดังนี้

ลุ่มน้ำหลัก

พื้นที่รับน้ำฝน ตร.กม.

ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย ล้าน ลบ.ม.

ทั้งลุ่มน้ำหลัก

เฉพาะในจังหวัดปราจีนบุรี

ช่วงฤดูฝน(พ.ค.-ต.ค.)

ช่วงฤดูแล้ง(พ.ย.-เม.ย.)

ทั้งปี

คลองพระสะทึง
แม่น้ำพระปรง
แม่น้ำหนุมาน
ปราจีนบุรีสายหลัก
แม่น้ำนครนายก
คลองท่าลาด
บางประกงสายหลัก

2,605.00
2,576.00
2,117.00
2,523.00
2,433.00
2,835.00
1,514.00

19.06
758.90
1,697.17
2,229.42
53.45
54.25
21.49

4.7
324.02
1,159.84
1,189.77
33.72
12.52
5.49

0.38
26.33
78.19
69.74
3.61
0.94
0.45

5.08
350.35
1,238.03
1,259.51
37.33
13.46
5.94

รวม

16,603.00

4,833.74

2,730.06

179.65

2,909.71

 

2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีในปัจจุบัน
จังหวัดปราจีนบุรี มีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ ที่ดำเนินการแล้วจำนวนทั้งสิ้น 115 แห่ง  พื้นที่ชลประทาน 588,450 ไร่ สรุปได้ดังนี้
1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง หัวงานตั้งอยู่ที่ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ประเภทโครงการกักเก็บน้ำในลำคลองและทุ่งราบ พื้นที่ชลประทาน 380,000 ไร่ อยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี 240,000 ไร่ พื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 140,000 ไร่
2) โครงการขนาดกลาง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานปราจีนบุรีจำนวน 7 โครงการ
2.1 โครงการท่าแห หัวงานตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง ประเภทบรรเทาอุทกภัย กักเก็บน้ำในลำคลองและทุ่งราบ พื้นที่ชลประทาน 55,485 ไร่
2.2 โครงการห้วยเกษียร หัวงานตั้งอยู่ที่ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการชลประทานประเภทกักเก็บน้ำในลำคลองและทุ่งราบ พื้นที่ชลประทาน 1,237 ไร่
2.3 โครงการคลองโคกกะจะ หัวงานตั้งอยู่ที่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง ประเภทกักเก็บน้ำในลำคลองและทุ่งราบ พื้นที่ชลประทาน 16,147 ไร่
2.4 โครงการห้วยไคร้ หัวงานตั้งอยู่ที่ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง ประเภททดน้ำและส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 8,744 ไร่
2.5 โครงการคลองสารภี หัวงานตั้งอยู่ที่ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง ประเภทกักเก็บน้ำในคลองและทุ่งราบ พื้นที่ชลประทาน 25,959 ไร่
2.6 โครงการประจันตคาม หัวงานตั้งอยู่ที่ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง ประเภททดน้ำและส่งน้ำ มีพื้นที่ชลประทาน 12,823 ไร่
2.7 โครงการตะเคียนทอง หัวงานตั้งอยู่ที่ ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ลักษณะหัวงานเป็นอาคาร ทรบ. มีพื้นที่ชลประทาน 4,118 ไร่
3) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานปราจีนบุรี จำนวน 8 โครงการ
3.1 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทับลาน หัวงานตั้งอยู่ที่ ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำ ความจุ 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้หมู่บ้านทับลาน พื้นที่ชลประทาน 600 ไร่
3.2 โครงการฝายห้วยคำภู หัวงานตั้งอยู่ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการประเภททดน้ำและส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่
3.3 โครงการคลองชุมพล หัวงานตั้งอยู่ที่บ้านโคกอุดม ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการประเภทกักเก็บน้ำในลำคลองและทุ่งราบ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่
3.4 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง หัวงานตั้งอยู่ที่บ้านคลองดินแดง ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำ ความจุ 0.42 ล้านลูกบาศก์เมตร  พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่
3.5 โครงการทำนบดินบ้านคลองบุสูง หัวงานตั้งอยู่ บ้านบุสูง ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่
3.6 อ่างเก็บน้ำเขาอีโต้ หัวงานตั้งอยู่ที่ บ้านบ้านพระ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำ ความจุ 2.9 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้ค่ายจักรพงษ์
3.7 อ่างเก็บน้ำเขาอีโต้ 2  หัวงานตั้งอยู่ที่ บ้านบ้านพระ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำ ความจุ 0.35 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้ค่ายจักรพงษ์
3.8 อ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง หัวงานตั้งอยู่ บ้านเขาลอย ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำ ความจุ 10.70 ล้านลูกบาศก์เมตร
4) โครงการชลประทานขนาดเล็ก กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก ถึงปีงบประมาณ 2556 จำนวน 92 โครงการ มีพื้นที่ชลประทาน 89,157 ไร่
5) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 48 แห่ง มีพื้นที่ชลประทาน 125,093 ไร่
6) โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ กรมชลประทานได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ การขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง ตามความต้องการของท้องถิ่น ถึงปีงบประมาณ 2556 จำนวน 109 โครงการ


รูปที่ 2-1 โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง

3. สภาพความต้องการใช้น้ำและการบริหารจัดการ
3.1 ความต้องการใช้น้ำ
ความต้องการใช้น้ำของจังหวัดปราจีนบุรีจากกิจกรรมหลักที่สำคัญ 3 ประเภท คือ ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตร ความต้องการน้ำเพื่ออุตสาหกรรม  รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 3-1ความต้องการใช้น้ำด้านต่าง ๆ

กิจกรรมการใช้น้ำ

ความต้องการใช้น้ำ (ล้าน ลบ.ม.ต่อปี)

น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค

8.57

น้ำเพื่อการเกษตร

690.50

น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

42.86

รวม

741.93

ที่มา : รายงานสรุปข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดภาคตะวันออก สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ปี 2555
 

รูปที่3-1 สัดส่วนความต้องการใช้น้ำด้านต่าง ๆ ของ จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

 
 
โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
ที่อยู่ 80 หมู่ 1 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3720 0417 โทรสาร.0 3721 2178
E-mail: pracheen@rid.go.th