Google ชป.ปราจีนบุรี

 

 
รายนามผู้บริหาร
 


 รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง
นายช่างหัวหน้าโครงการชลประทานปราจีนบุรี

 

  ๑. นายอำนาจ           
๒. นายอำนวย(รก.)         
๓. นายแต่ง   
๔. นายสุทธิพงษ์      
๕. นายเพิ่มศักดิ์ (รก.)    
๖. นายประวิทย์       
๗. นายอำนวย      
เล็กไพจิตร            
ยาดี                      
นันทวิจารณ์         
คูณทอง                
คิดหมาย               
ไวยนพ                   
ยาดี                       

๒๕๒๕-๒๕๒๘
๒๕๒๘-๒๕๒๙
๒๕๒๙-๒๕๓๐
๒๕๓๐-๒๕๓๗
๒๕๓๗-๒๕๓๘
๒๕๓๘-๒๕๔๒
๒๕๔๒-๒๕๔๙

 

 

 

 
 

 

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
(25  ตุลาคม  2549)

 

 

๑. นายอำนวย
๒. นายสัญญา 
๓. นายอัมรินทร์ (รก.)
๔. นายสุชิน   

๕.นายสุรพล

๖.นายธีรคมน์

ยาดี
แสงพุ่มพงษ์
ชากะสิก
ชลอศรีทอง

เขม้นนามัด

อริยสุนทร

๒๕๔๙-๒๕๕๐
๒๕๕๐-๒๕๕๔
๒๕๕๔-๒๕๕๕
๒๕๕๕-๒๕๕๘

๒๕๕๘-๒๕๖๐

๒๕๖๐-

 

 

 

 

 
โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
ที่อยู่ 80 หมู่ 1 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3720 0417 โทรสาร.0 3721 2178
E-mail: pracheen@rid.go.th