โครงสร้างอัตรากำลัง

 

นายธีรคมน์ อริยสุนทร
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานปราจีนบุรีนางอุบล  ผาทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายสุเมธ วัฒนญาณนนท์
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม

นายธัญญา  ศิรวัชรินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้ำฯ


นายเอนก  แน่กลาง
หัวหน้ากลุ่มงานช่างกล

นายอธิภัทร ลาภอุดม
หัวหน้ากลุ่มงานส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1


 

นายสุณัฐพงศ์ สูงสุมาลย์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

 
 

 

นางสาวสมบูรณ์  ช้อนทอง
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

 

 

นายอภิเชษฐ์ จูงกลาง
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

 

นางอรทัย  วัฒนญาณนนท์
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน

 

นางอารีรัตน์  เวศพันธ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัสด