โครงสร้างอัตรากำลัง

 

นายสุรพล เขม้นนามัด
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานปราจีนบุรีนางอุบล  ผาทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายสุเมธ วัฒนญาณนนท์
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม

นายธัญญา  ศิรวัชรินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้ำฯ


นายเอนก  แน่กลาง
หัวหน้ากลุ่มงานช่างกล

นายธัญญา  ศิรวัชรินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1


 

นายสุณัฐพงศ์ สูงสุมาลย์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

 
 

 

นางสาวสมบูรณ์  ช้อนทอง
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

 

 

นายรุ่งโรจน์ สังข์ป่า
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

 

 

นายอภิเชษฐ์ จูงกลาง
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

 

 

นางอรทัย  วัฒนญาณนนท์
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน

นางอารีรัตน์  เวศพันธ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

นายวรพงศ์ จันทร์เจริญ  
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายมงคล  เกษามูล
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน