Google ชป.ปราจีนบุรี

 

 

โครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง

ลำดับ
ชื่ออาคาร
หมู่ที่
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
 พื้นที่ 
ชลประทาน 
ความจุ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปีที่เริ่ม
ก่อสร้าง
(พ.ศ.)
ปีที่สร้าง
เสร็จ
(พ.ศ.)
1
อ่างเก็บน้ำโสมง
แก่งดินสอ
แก่งดินสอ
นาดี
391,040
295.00
2553
2561
2
อ่างเก็บน้ำใสน้อยตอนล่าง
สะพานหิน
สะพานหิน
นาดี
111,300
334.00
2560
2568
3
อ่างเก็บน้ำคลอลวังมืด
บุพราหมณ์
บุพราหมณ์
นาดี
22,400
30.60
2560
2568
4
อ่างเก็บน้ำลำพระยาธาร
บุพราหมณ์
บุพราหมณ์
นาดี
43,670
68.00
2560
2568
5
อ่างเก็บน้ำคลองหนองแก้ว
บุฝ้าย
บุฝ้าย
ประจันตคราม
43,670
133.00
2560
2568
6
อ่างเก็บน้ำคลองหนองแก้วตอนบน
บุฝ้าย
บุฝ้าย
ประจันตคราม
170,000
21.00
2560
2568

 

 
 
 
โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
ที่อยู่ 80 หมู่ 1 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3720 0417 โทรสาร.0 3721 2178
E-mail: pracheen@rid.go.th