Google ชป.ปราจีนบุรี

 

 
 

การพัฒนาแหล่งน้ำที่ผ่านมาในจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
โครงการชลประทานขนาดกลาง
โครงการพระราชดำริ
 

 

 
 
 
 
โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
ที่อยู่ 80 หมู่ 1 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3720 0417 โทรสาร.0 3721 2178
E-mail: pracheen@rid.go.th