Google ชป.ปราจีนบุรี

 

 
 

การพัฒนาแหล่งน้ำที่ผ่านมาในจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการชลประทานที่ถ่านโอน
  โครงการชลประทานขนาดใหญ่
  โครงการชลประทานขนาดเล็ก
  โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
 

โครงการการบำรุงรักษาทางชลประทาน

  โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ
  โครงการงานจัดสรรน้ำในระดับแปลงนาและหรือคันคูน้ำ
  โครงการการดูแลรักษาทางน้ำ
 

 

 
 
 
 
โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
ที่อยู่ 80 หมู่ 1 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3720 0417 โทรสาร.0 3721 2178
E-mail: pracheen@rid.go.th