ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในลักษณะการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรฌาการ

- วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทวาราวดี ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี