บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  ๒๕๐๐๐  โทร. ๐๓๗-๒๑๒๑๗๘                        

ที่ สชป.๙.๐๙/๗๔๔      วันที่ ๒๔  กันยายน   ๒๕๕๘   

เรื่อง รายงานสรุปสถานการณ์น้ำฤดูฝนปี ๒๕๕๘  ประจำวันที่   ๒๔  กันยายน   ๒๕๕๘

 เรียน  ประธานศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน สำเนา ผจบ.ชป.๙                                                                                                                                                                                                                                 
โครงการชลประทาน.......ปราจีนบุรี…….ขอรายงานสรุปสถานการณ์น้ำฤดูฝน ปี ๒๕๕๘ 
ประจำวันที่   ๒๔  กันยายน   ๒๕๕๘   ดังนี้

                            
๑.สภาพน้ำฝน
- ปริมาณน้ำฝนในจังหวัด.........ปราจีนบุรี.........รายงาน....ณ....วันที่ ๒๔   กันยายน   ๒๕๕๘  

 

สถานี

ฝน ๑ วัน
(๒๔ ก.ย.๒๕๕๘)

ฝน ๒ วัน
(๒๓-๒๔ ก.ย.๒๕๕๘)

ฝน ๓ วัน
(๒๒-๒๔ ก.ย.๒๕๕๘)

อ.กบินทร์บุรี (KGT๓)

-

๖.๗

๑๗.๔

อ.เมือง (KGT๑)

-

๘.๑

๑๖.๔

อ่างเก็บน้ำทับลาน

๔.๕

๑๔.๒

๑๕.๓

อ่างเก็บน้ำเขาอีโต้  ๒

-

๗.๙

๑๔.๔

ปตร.ประจันตคาม

-

๔๐.๑

๘๒.๑

คลองพระสทึง (KGT ๑๐)

๐.๕

๕.๕

๕.๘

คลองพระปรง (KGT ๑๒)

-

๑.๓

๒.๓

คลองลำพระยาธาร (KGT ๑๔)

๙.๖

๑๘.๐

๑๙.๗

คลองห้วยโสมง (KGT ๑๕A)

๔.๒

๙.๔

๑๑.๖

ปตร.หอทอง

-

-

-

ปตร.บางกระดาน

-

-

-

ปตร.คูมอญ

-

-

-

 

 

        ๒.   สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ
- สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำจังหวัด...ปราจีนบุรี   ประจำวันที่    ๒๔   กันยายน  ๒๕๕๘  


อ่างเก็บน้ำ

ความจุที่ รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)

ระดับน้ำที่
รนก.(ม.รทก.)

ระดับน้ำใน
อ่าง(ม.รทก.)

ปริมาตร
ในอ่าง
(ล้าน ลบ.ม.)

น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ลบ.ม.)

น้ำระบาย
(ล้าน ลบ. ม.)

%เทียบกับรนก.

เขาอีโต้ ๑

๒.๙๐

๕๓.๐๐

๕๓.๐๘

๒.๙๓๑๕

-

๐.๐๒๐๐

๑๐๑.๐๙

เขาอีโต้ ๒

๐.๓๕

๕๓.๐๐

๕๓.๒๗

๐.๓๗๖๘

-

๐.๐๐๒๘

๑๐๗.๖๖

ทับลาน

๒.๗๒๕

๘๒.๒๕

๘๒.๓๑

๒.๗๗๙๐

๐.๐๔๒๓

๐.๐๔๓๘

๑๐๑.๙๘

คลองไม้ปล้อง

๑๐.๗๐

๗๗.๐๐

๗๗.๐๘

๑๐.๗๖๐๐

๐.๐๑๒๙

๐.๐๑๘๙

๑๐๐.๕๖

               

 

 

 

 

 

3. สภาพน้ำท่า-รายงานสภาพน้ำท่าในจังหวัด...ปราจีนบุรี...ประจำวันที่   ๒๔   กันยายน    ๒๕๕๘  

แม่น้ำ

สถานีตรวจวัด

ปริมาณน้ำ -ลบ.ม./วิ.

ระดับน้ำ-ม.รทก.

แนวโน้มคาดการณ์

ความจุสูงสุด

ปริมาณน้ำ

ตลิ่ง

ระดับน้ำ

สูงกว่าตลิ่ง

ต่ำกว่าตลิ่ง

คลองลำพญาธาร

KGT๑๔

๓๔๕.๐๐

๔.๓๐

+๗.๐๖

+๑.๘๐

-๕.๒๖

เพิ่มขึ้น

คลองห้วยโสมง

KGT๑๕ A

๗๗๖.๐๐

๒๑.๒๐

+๙.๐๗

+๓.๑๘

-๕.๘๑

ลดลง

คลองพระปรง

KGT๑๒

๒๐๓.๐๐

๙๘.๓๐

+๘.๕๗

+๖.๘๔

-๑.๗๓

ลดลง

คลองพระสทึง

KGT๙

๓๔๘.๐๐

๔๓.๐๐

+๑๐.๐๐

+๔.๔๙

-๕.๕๑

เพิ่มขึ้น

ปราจีนบุรี

KGT๓

๕๘๒.๔๐

๕๓๙.๐๐

+๑๐.๒๐

+๙.๐๑

-๑.๑๙

ลดลง

ปราจีนบุรี

KGT๑

๗๘๕.๒๐

๕๙๘.๐๐

+๔.๔๕

+๓.๒๔

-๑.๒๑

ทรงตัว

 

 

 

 

 

 

 

๔. สถานการณ์น้ำท่วม
     -พื้นที่บริเวณชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรีเป็นที่ลุ่มน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ ๐.๕๐ม.         
๕. สภาพความเสียหาย
-
๖. การให้ความช่วยเหลือ
-                                                                                 
๗.  แนวโน้มสถานการณ์
-  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

คำอธิบาย: คำอธิบาย: 2012-04-23_085142

(นายสุชิน  ชลอศรีทอง)
 ผคป.ปราจีนบุรี