อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน
 
อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1. ลักษณะทั่วไป
- สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งยาว ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พิกัด 47 PNP 761 - 225 ระวาง 4932 IV ลำดับชุด L 7017 แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000
- การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ( จ.ประจวบ - จ.เพชรบุรี ) ( ถึงหลักกิโลเมตร
ที่ 311 บริเวณสามแยกตรงข้ามวัดทุ่งมะเม่า ) แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนบ้านหนองหญ้าปล้อง - บ้านน้ำโจน เข้าไป
ระยะทางประมาณ 11.00 กิโลเมตร ถึงบริเวณสี่แยกแล้วเลี้ยวขวาเข้าไประยะทางประมาณ 2.00 กิโลเมตร ถึงบริเวณ
สามแยก ต่อจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าไปตามถนนดินลูกรังระยะทางประมาณ 1.00 กิโลเมตร ถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน
2. ลักษณะทางอุทกวิทยา
- พื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน 12.00 ตารางกิโลเมตร
- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 1,180.0 มิลลิเมตร
3. ลักษณะโครงการ
เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน ลักษณะโครงการประกอบด้วย
3.1 ตัวเขื่อน
- เป็นเขื่อนดินชนิด ( ZONE TYPE ) สันเขื่อนกว้าง 8.00 เมตร สูง 13.00 เมตร ยาว 420 เมตร
- ระดับสันเขื่อน + 123.000 เมตร ( รทก. )
- ระดับน้ำสูงสุด + 121.000 เมตร ( รทก. )
- ระดับน้ำเก็บกัก + 120.000 เมตร ( รทก. )
- ระดับน้ำต่ำสุด + 106.000 เมตร ( รทก. )
- ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด 4.00 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก 2.80 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำต่ำสุด 0.15 ล้านลูกบาศก์เมตร
3.2 อาคารประกอบ
- อาคารระบายน้ำล้น ( SPILLWAY ) แบบ OGEE WEIR รูปตัวยู กว้าง 15.00 เมตร ยาว 119 เมตร
สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 72.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
- อาคารท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายขนาด ? 0.50 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 1.30 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที
3.3 ระบบส่งน้ำ
- ประกอบด้วยท่อส่งน้ำซิเมนต์ใยหินสายต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 11 สาย มีความยาวรวมทั้งหมดประมาณ 22.00 กิโลเมตร
4. ผลประโยชน์ที่ได้รับ
- เป็นแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานประมาณ 3,000 ไร่ รวมทั้งการอุปโภค - บริโภค
- ช่วยบรรเทาอุทกภัยในบริเวณลุ่มน้ำคลองบึง
- เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
5. ระยะเวลาดำเนินงาน
- ใช้ระยะเวลาก่อสร้างตัวเขื่อนตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2529 รวมระยะเวลา 3 ปี