อ่างเก็บน้ำคลองช่องลม
 
อ่างเก็บน้ำคลองช่องลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1. ลักษณะทั่วไป
- สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 9 บ้านสวนส้ม ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พิกัด 47 PNN 580 - 784 ระวาง 4832 II ลำดับชุด L 7017 แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000
- การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่อ่างเก็บน้ำคลองช่องลม ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ( จ.ประจวบ - จ.ชุมพร )
( ถึงประมาณหลักกิโลเมตรที่ 363 ) แล้วกลับรถเลี้ยวซ้ายไปตามถนนราดยางสายพุตะแบก - บ้านเขาล้าน เข้าไป
ระยะทางประมาณ 12.00 กิโลเมตร ถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองช่องลม
2. ลักษณะทางอุทกวิทยา
- พื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน 22.80 ตารางกิโลเมตร
- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 1,228.5 มิลลิเมตร
3. ลักษณะโครงการ
เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน ลักษณะโครงการประกอบด้วย
3.1 ตัวเขื่อน
- เป็นเขื่อนดินชนิด ( ZONE TYPE ) สันเขื่อนกว้าง 8.00 เมตร สูง 25.00 เมตร ยาว 655 เมตร
- ระดับสันเขื่อน + 91.000 เมตร ( รทก. )
- ระดับน้ำสูงสุด + 89.100 เมตร ( รทก. )
- ระดับน้ำเก็บกัก + 88.000 เมตร ( รทก. )
- ระดับน้ำต่ำสุด + 75.000 เมตร ( รทก. )
- ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด 6.50 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก 5.50 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำต่ำสุด 0.30 ล้านลูกบาศก์เมตร
3.2 อาคารประกอบ
- อาคารระบายน้ำล้น ( SPILLWAY ) แบบ SIDE CHANNEL CHUTE กว้าง 40.00 เมตร ยาว 360 เมตร
สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 76.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
- อาคารท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ? 0.60 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 2.00 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที
3.3 ระบบส่งน้ำ
- ประกอบด้วยท่อส่งน้ำซึ่งเป็นท่อเหล็กเหนียว ขนาด ? 400 มิลลิเมตร จำนวนทั้งสิ้น 1 สาย มีความยาวรวมทั้งหมด
ประมาณ 11.40 กิโลเมตร
4. ผลประโยชน์ที่ได้รับ
- เป็นแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานประมาณ 4,000 ไร่ รวมทั้งการอุปโภค - บริโภค
- เป็นแหล่งน้ำดิบสนับสนุนการประปาในเขตเทศบาลตำบลทับสะแก
- ช่วยบรรเทาอุทกภัยในบริเวณพื้นที่ด้านล่างของอ่างเก็บน้ำ
- เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
5. ระยะเวลาดำเนินงาน
- ใช้ระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2535 รวมระยะเวลา 3 ปี