ข้อมูลต่างๆ

 

  • แผนที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

1. อ่างเก็บน้ำยางชุม

2. อ่างเก็บน้ำคลองบึง

3. อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน

4. อ่างเก็บน้ำคลองจะกระ

5. อ่างเก็บน้ำคลองช่องลม

6. อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม

7. ฝายทดน้ำลำชู

  • แผนที่อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ