1. รายงานสรุปสถิติองค์กรผู้ใช้น้ำสิ้นปีงบประมาณ 2552

2. สื่อประชาสัมพันธ์

วิดีทัศน์

- เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิการการบริหารจัดการน้ำ

- เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการ
   ชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- การพัฒนาแหล่งน้ำในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ

- บทบาทหน้าที่คณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำยางชุม
  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- การบูรณาการการบริหารจัดการน้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผ่นพับ

- โครงการชลประจวบคีรีขันธ์

- เขื่อน..น้ำเพื่อชีวิต

- ความจำเป็นของการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน

- การจัดตั้งและบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน

- การบำรุงรักษาโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน

- การมีส่วนร่วมในการส่งน้ำและบำรุงรักษา 14 ขั้นตอน

- พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- การจัดรอบเวรส่งน้ำแบบหมุนเวียน

- คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)

- การพัฒนาแหล่งน้ำในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์