อ่างเก็บน้ำคลองบึง
 
อ่างเก็บน้ำคลองบึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1. ลักษณะทั่วไป
- สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 8 บ้านวังไทรติ่ง ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พิกัด 47 PNP 772 - 188 ระวาง 4932 IV ลำดับชุด L 7017 แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000
- การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่อ่างเก็บน้ำคลองบึง ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ( จ.ประจวบ - จ.เพชรบุรี ) ( ถึงหลักกิโลเมตร
ที่ 311 บริเวณสามแยกตรงข้ามวัดทุ่งมะเม่า ) แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนบ้านหนองหญ้าปล้อง - บ้านน้ำโจน เข้าไป
ระยะทางประมาณ 12.00 กิโลเมตร ถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองบึง
2. ลักษณะทางอุทกวิทยา
- พื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน 135.00 ตารางกิโลเมตร
- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 1,180.0 มิลลิเมตร
3. ลักษณะโครงการ
เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน ลักษณะโครงการประกอบด้วย
3.1 ตัวเขื่อน
- เป็นเขื่อนหินถม ( ROCKFILL DAM ) สันเขื่อนกว้าง 8.00 เมตร สูง 18.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร
- ระดับสันเขื่อน + 79.000 เมตร ( รทก. )
- ระดับน้ำสูงสุด + 76.700 เมตร ( รทก. )
- ระดับน้ำเก็บกัก + 75.000 เมตร ( รทก. )
- ระดับน้ำต่ำสุด + 62.000 เมตร ( รทก. )
- ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด 26.50 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก 22.20 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำต่ำสุด 0.80 ล้านลูกบาศก์เมตร
3.2 อาคารประกอบ
- อาคารระบายน้ำล้น ( SPILLWAY ) แบบ OGEE WEIR รูปตัวยู กว้าง 20.00 เมตร ยาว 241 เมตร
สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 270 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
- อาคารท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาขนาด ? 0.80 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 2.50 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที
3.3 ระบบส่งน้ำ
- ประกอบด้วยคลองส่งน้ำสายต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 15 สาย มีความยาวรวมทั้งหมดประมาณ 56.90 กิโลเมตร
4. ผลประโยชน์ที่ได้รับ
- เป็นแหล่งน้ำดิบสนับสนุนการประปาส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมาณเดือนละ 300,000 ลูกบาศก์-
เมตร
- สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานประมาณ 16,960 ไร่
- เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
5. ระยะเวลาดำเนินงาน
- ใช้ระยะเวลาก่อสร้างตัวเขื่อนตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2532 รวมระยะเวลา 3 ปี