ฝายทดน้ำลำชู
ฝายคลองลำชู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1. ลักษณะทั่วไป
- สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 6 บ้านบ่อไพ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พิกัด 47 PNN 463 - 186 ระวาง 4831 II ลำดับชุด L 7017 แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000
- การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ฝายคลองลำชู ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ( จ.ประจวบ - จ.ชุมพร )
( ถึงประมาณหลักกิโลเมตรที่ 425 + 800 ) แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนราดยางสายสามแยกห้วยสัก เข้าไป
ระยะทางประมาณ 8.00 กิโลเมตร ถึงบริเวณฝายคลองลำชู
2. ลักษณะทางอุทกวิทยา
- พื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน 121.00 ตารางกิโลเมตร
- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 1,276.0 มิลลิเมตร
3. ลักษณะโครงการ
เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน ลักษณะโครงการประกอบด้วย
3.1 ตัวฝาย
- เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัวฝายกว้าง 50.00 เมตร สูง 5.00 เมตร ยาว 61.20 เมตร
- ระดับสันฝาย + 15.000 เมตร ( รทก. )
- ระดับน้ำสูงสุด + 17.000 เมตร ( รทก. )
- ระดับพื้นฝายด้านเหนือน้ำ + 10.000 เมตร ( รทก. )
- ระดับพื้นฝายด้านท้ายน้ำ + 8.000 เมตร ( รทก. )
3.2 อาคารประกอบ
- อาคารท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ? 0.80 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 1.00 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที
3.3 ระบบส่งน้ำ
- ประกอบด้วยคลองส่งน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 6 สาย มีความยาวรวมทั้งหมดประมาณ 11.10 กิโลเมตร
4. ผลประโยชน์ที่ได้รับ
- เป็นแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานประมาณ 4,000 ไร่ รวมทั้งการอุปโภค - บริโภค
- เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
5. ระยะเวลาดำเนินงาน
- ใช้ระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2538 รวมระยะเวลา 6 ปี