บัญชีสรุปอัตรากำลังข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่จริง
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักชลประทานที่ 14
ประจำเดือนสิงหาคม 2553
ลำดับที่
ตำแหน่ง
ระดับ
จำนวน
หมายเหตุ
1
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(ปฏิบัติงานช่าง)
ต้น
1
2
นายช่างชลประทาน
อาวุโส
2
3
นายช่างชลประทาน
ชำนาญงาน
3
4
นายช่างเครื่องกล
ชำนาญงาน
1
5
วิศวกรชลประทาน
ชำนาญการ
2
ยืมจากโครงการส่งน้ำและบำรุง-
รักษาปราณบุรี 1 อัตรา
6
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
1
7
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
1
8
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน
1
รวม
12
บัญชีอัตรากำลังลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่มีตัวปฏิบัติงานอยู่จริง
งาน / โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักชลประทานที่ 14
ประจำเดือนสิงหาคม 2553
 
ลำดับที่
ตำแหน่ง
อัตรากำลังลูกจ้างประจำ
อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียดการเคลื่อนไหว
ประจำเดือน
รายเดือน
รายวัน
1
พนักงานธุรการชั้น 3
1
-
-
2
พนักงานพัสดุชั้น 3
1
-
-
3
ช่างฝีมือสนามชั้น 1
2
-
-
4
นักการ-ภารโรง
2
-
-
5
ช่างฝีมือสนามชั้น 3
2
-
-
6
ช่างฝีมือสนามชั้น 2
1
-
-
7
ช่างก่อสร้างชั้น 3
2
-
-
8
ช่างสำรวจชั้น 3
1
-
-
9 พนักงานเกษตรชั้น 4 1 - -  
10
พนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3
1
-
-
11
พนักงานเกษตรชั้น 2
1
-
-
12
พนักงานระดับน้ำ
1
-
-
13
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1
1
-
-
14
ผู้รักษาอาคารชลประทาน
11
-
-
15
พนักงานรักษาคลอง
5
-
-
16
พนักงานโทรศัพท์
1
-
-
17
ยาม
6
-
-
18
พนักงานขับรถยนต์
2
-
5
19
คนงาน
9
-
189
20
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
-
-
1
21
เจ้าพนักงานธุรการ
-
-
10
22
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
-
-
1
23
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
-
-
2
24
เจ้าพนักงานพัสดุ
-
-
1
25
วิศวกรชลประทาน
-
-
1
26
นักประชาสัมพันธ์
-
-
2
27
วิศวกรโยธา
-
-
1
28
นักวิชาการการเกษตร
-
-
1
29
นักจัดการงานทั่วไป
-
-
5
30
ช่างไฟฟ้า
-
-
1
31
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-
-
1
 
รวม
51
-
221