เดือน
ประจำงวด
เรื่อง
ดาวน์โหลด
มกราคม
30 ม.ค. 52
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2551
กุมภาพันธ์
16 ก.พ. 52
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2551
กุมภาพันธ
27 ก.พ. 52
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2551
มีนาคม
16 มี.ค. 52
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2551
มีนาคม
31 มี.ค.52
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบปร ะมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2551
เมษายน
20 เม.ย. 52
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2551
เมษายน
30 เม.ย.52
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2551
พฤษภาคม
15 พ.ค. 52
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2551
พฤษภาคม
29 พ.ค. 52
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2551
มิถุนายน
15 มิ.ย.52
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2551
มิถุนายน
30 มิ.ย.52
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2551
กรกฎาคม
15 ก.ค.52
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2551
กรกฎาคม
31 ก.ค.52
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2551
สิงหาคม
17 ส.ค.52
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2551
สิงหาคม
31 ส.ค. 52
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2551
กันยายน
15 ก.ย.52
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2551
กันยายน
30 ก.ย.52
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2551
ปี 2553
มกราคม
15 ม.ค.53
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553(ไทยเข้มแข็ง)
31 ม.ค.53
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553(ไทยเข้มแข็ง)
กุมภาพันธ
15 ก.พ.53
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553(ไทยเข้มแข็ง)
28 ก.พ.53
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553(ไทยเข้มแข็ง)
มีนาคม
15 มี.ค.53
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553(ไทยเข้มแข็ง)
30 มี.ค.53
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553(ไทยเข้มแข็ง)
เมษายน
19 เม.ย.53
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553(ไทยเข้มแข็ง)
30 เม.ย.53
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2552
พฤษภาคม
17 พ.ค.53
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553(ไทยเข้มแข็ง)
31 พ.ค.53
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553(ไทยเข้มแข็ง)
มิถุนายน
15 มิ.ย. 53
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553(ไทยเข้มแข็ง)
30 มิ.ย.53 สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553 (ไทยเข้มแข็ง)
กรกฏาคม 15 ก.ค. 53 สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553 (ไทยเข้มแข็ง)
30 ก.ค. 53 สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553 (ไทยเข้มแข็ง)
สิงหาคม 16 ส.ค. 53 สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553 (ไทยเข้มแข็ง)
31 ส.ค.53 สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553(ไทยเข้มแข็ง)
กันยายน 15 ก.ย. 53 สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553(ไทยเข้มแข็ง)
30 ก.ย. 53 สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553(ไทยเข้มแข็ง)
ตุลาคม 15 ต.ค.53 สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2552
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553(ไทยเข้มแข็ง)
31 ต.ค.53 สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553(ไทยเข้มแข็ง)
พฤศจิกายน
15 พ.ย.53 สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553(ไทยเข้มแข็ง)
30 พ.ย.53 สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553(ไทยเข้มแข็ง)
ธันวาคม 15 ธ.ค. 53 สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553(ไทยเข้มแข็ง)
30 ธ.ค.53 สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553(ไทยเข้มแข็ง)
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2553
มกราคม 15 ม.ค.54 สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2553(ไทยเข้มแข็ง)
สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2553