วีดิทัศน์
บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการจัดการชลประทาน อ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ