>> ภาพการประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553

>> คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน โครงการจัดทำแผนพัฒนาการชลประทาน
     ระดับลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก(ประจวบคีรีขันธ์)