รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักชลประทานที่ 14

ลำดับ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอดเป้าหมาย
จากแผนยุทศาสตร์กรมชลประทาน
  ดาวน์โหลด
  รายงาน
                                รอบรายงานตัวชี้วัด 
หมายเหตุ
1
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ที่ถ่ายทอดเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 55 - 31 มี.ค. 56)  
2
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 55 - 31 มี.ค. 56)  
3
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ที่ถ่ายทอดเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
รอบ 7 เดือน (1 ต.ค. 55 - 30 เม.ย. 56)  
4
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
รอบ 7 เดือน (1 ต.ค. 55 - 30 มี.ค. 56)  
5
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ที่ถ่ายทอดเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
รอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 55 - 31 พ.ค. 56)
 
6
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
รอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 55 - 31 พ.ค. 56)
 
7
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ที่ถ่ายทอดเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56)
 
8
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56)
 
9
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ที่ถ่ายทอดเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
รอบ 10 เดือน (1 ต.ค. 55 - 31 ก.ค. 56)  
10
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
รอบ 10 เดือน (1 ต.ค. 55 - 31 ก.ค. 56)  
11
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ที่ถ่ายทอดเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
รอบ 11 เดือน (1 ต.ค. 55 - 31 ส.ค. 56)  
12
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
รอบ 11 เดือน (1 ต.ค. 55 - 31 ส.ค. 56)