อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม
 

อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1. ลักษณะทั่วไป
- สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 1 บ้านวลัย ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พิกัด MAIN DAM 47 PNP 764 - 909 ระวาง 4934 III ลำดับชุด L 7017 แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000
พิกัด SADDLE DAM 47 PNP 750 - 926 ระวาง 4934 III ลำดับชุด L 7017 แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000
- การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ( จ.ประจวบฯ - จ.เพชรบุรี ) ถึงสามแยกบายพาส
แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนราดยางบายพาสหัวหิน ถึงสี่แยกห้วยมงคล แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนหมายเลข 3218
( หัวหิน - หนองพลับ ) ระยะทางประมาณ 22.00 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนบริเวณก่อนถึงองค์การบริหาร-
ส่วนตำบลหนองพลับ ระยะทางประมาณ 1.50 กิโลเมตร ถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม
2. ลักษณะทางอุทกวิทยา
- พื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน 88.30 ตารางกิโลเมตร
- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 1,014.0 มิลลิเมตร
3. ลักษณะโครงการ
เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน ลักษณะโครงการประกอบด้วย
3.1 ตัวเขื่อน ประกอบด้วยตัวทำนบดิน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
- ทำนบดิน MAIN DAM
- เป็นเขื่อนดินชนิด ( ZONE TYPE ) สันเขื่อนกว้าง 9.00 เมตร สูง 16.00 เมตร ยาว 742 เมตร
- ระดับสันเขื่อน + 137.000 เมตร ( รทก. )
- ระดับน้ำสูงสุด + 135.000 เมตร ( รทก. )
- ระดับน้ำเก็บกัก + 133.000 เมตร ( รทก. )
- ระดับน้ำต่ำสุด + 123.500 เมตร ( รทก. )
- ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด 13.50 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก 9.50 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำต่ำสุด 0.90 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ทำนบดิน SADDLE DAM
- เป็นเขื่อนดินชนิด ( ZONE TYPE ) สันเขื่อนกว้าง 9.00 เมตร สูง 23.00 เมตร ยาว 455 เมตร
- ระดับสันเขื่อน + 137.000 เมตร ( รทก. )
- ระดับน้ำสูงสุด + 135.000 เมตร ( รทก. )
- ระดับน้ำเก็บกัก + 133.000 เมตร ( รทก. )
- ระดับน้ำต่ำสุด + 123.500 เมตร ( รทก. )
- ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด 13.50 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก 9.50 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำต่ำสุด 0.90 ล้านลูกบาศก์เมตร
3.2 อาคารประกอบ
- อาคารระบายน้ำล้น ( SERVICE SPILLWAY ) อยู่ด้านซ้ายของทำนบดิน MAIN DAM กว้าง 44.00 เมตร
สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 212.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
- อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน ( EMERGENCY SPILLWAY ) แบบ SIDE CHANNEL CHUTE อยู่ด้านซ้ายของทำนบ
ดิน SADDLE DAM กว้าง 40.00 เมตร ยาว 193.20 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 212.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
- อาคารส่งน้ำ ( RIVER OUTLET ) อยู่ด้านซ้ายของทำนบดิน MAIN DAM ขนาด ? 0.80 เมตร สามารถระบายน้ำ
ได้สูงสุด 3.762 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
- อาคารส่งน้ำ ( RIVER OUTLET ) อยู่ด้านขวาของทำนบดิน SADDLE DAM ขนาด ? 0.80 เมตร สามารถระบายน้ำ
ได้สูงสุด 3.762 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3.3 ระบบส่งน้ำ
- ประกอบด้วยท่อส่งน้ำซึ่งเป็นท่อเหล็กเหนียวและท่อ PVC ขนาด ? 200 - 1,000 มิลลิเมตร จำนวนทั้งสิ้น 6 สาย
มีความยาวรวมทั้งหมดประมาณ 20.40 กิโลเมตร
4. ผลประโยชน์ที่ได้รับ
- เป็นแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานประมาณ 5,600 ไร่ รวมทั้งการอุปโภค - บริโภค ในเขตพื้นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- เป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อผันน้ำเข้าสู่ระบบอ่างฯพวง ไปใช้ในการสนับสนุนอ่างเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่ของจังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตาย อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขาม อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด อ่างเก็บน้ำห้วยทราย และ
อ่างเก็บน้ำห้วยทราย - หุบกะพง
- ช่วยบรรเทาอุทกภัยในบริเวณพื้นที่ด้านล่างของอ่างเก็บน้ำ
- เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
5. ระยะเวลาดำเนินงาน
- ใช้ระยะเวลาก่อสร้างตัวเขื่อนตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2546 รวมระยะเวลา 10 ปี