โครงการชลประทานขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่
โครงการ หมู่บ้าน ตำบล พิกัด     ระวาง ขนาดของอาคาร   ประโยชน์   ความจุ  ปีสร้าง ผู้ร้องขอ
            สูงสุด ยาวสุด (ไร่)  (ล้าน ลบ.ม)     
  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 32                  
  อ.หัวหิน 26                  
1 อ่างฯ ถ้ำไก่หล่น   หนองพลับ 47 PNP 775-943 4934 III 8.50 172.00 -              0.020 2518 โครงการพระราชดำริ
2 อ่างฯ หนองเหียง 1   หินเหล็กไฟ 47 PNP 991-909 4934 II 4.00 820.00 210              0.158 2518 โครงการพระราชดำริ
3 อ่างฯ เขาเต่า เขาเต่า หนองแก 47 PPP 067-769 4933 I 4.00      1,500.00 -              0.600 2518 โครงการพระราชดำริ
4 อ่างฯ ห้วยไกรทอง 7/หนองตะเภา หินเหล็กไฟ 47 PNP 913-890 4934 II 3.50 57.00 -              0.030 2520  ดำริเมื่อ 4 มิย.20 
5 ฝายฯ ห้วยไทรงาม หนองพลับ หนองพลับ 47 PNP 765-911 4934 III 2.00 20.00 -  -  2521  ดำริเมื่อ 4 มิย.20 
6 ฝายฯ ห้วยมงคล คอกช้าง หนองพลับ 47 PNP 796-861 4934 III 2.00 25.00 -  -  2521  ดำริเมื่อ 4 มิย.20 
7 ฝายฯ เขาโค่ง ทุ่งแฝก หนองพลับ 47 PNP 703-947 4934 III 2.00 15.00 -  -  2521  ดำริเมื่อ 4 มิย.20 
8 อ่างฯ ถ้ำดิน 3 2/หนองพลับ หนองพลับ 47 PNP 786-917 4934 III 8.00 220.00 800              0.035 2522 โครงการพระราชดำริ
9 อ่างฯ ห้วยสามัคคี 6/เขาต้ม หินเหล็กไฟ 47 PNP 873-872 4934 II 5.00 110.00 500              0.076 2522  ดำริเมื่อ 20 พค.21 
10 อ่างฯ หนองเหียง 2 หนองเหียง หินเหล็กไฟ 47 PNP 967-943 4934 II 5.50 277.00 -              0.030 2522 โครงการพระราชดำริ
11 อ่างฯ ห้วยอีออก 3 หุบกระลุ่ม บ่อฝ้าย 47 PPP 008-934 4934 II 7.00 225.00 -              0.022 2522  ดำริเมื่อ  17 พค.21 
12 อ่างฯ หาดทรายใหญ่ หาดทรายใหญ่ หนองแก 47 PNP 066-756 4933 I 5.00 174.00 -              0.008 2523  ดำริเมื่อ 13 มิย. 22 
13 ท่อส่งน้ำหาดทรายใหญ่ หาดทรายใหญ่ หนองแก 47 PNP 066-756 - 0.3" - -  -  2523  ดำริเมื่อ 13 มิย. 22 
14 ฝายฯ ห้วยเหียง 1   หินเหล็กไฟ 47 PNP 989-908 4934 II 2.00 14.00 100  -  2523 โครงการพระราชดำริ
15 อ่างฯ สองกลอน 2 6/เนินสวรรค์ หินเหล็กไฟ 47 PNP 856-884 4934 II 9.50 97.00 500              0.090 2524 ดำริเมื่อ 2 มิย. 20
16 ฝายฯ บ้านห้วยมงคล 6/ห้วยมงคล หินเหล็กไฟ 47 PNP 894-878 4934 II 2.50 36.00 280  -  2524 ดำริเมื่อ 20 พค. 21
17 อ่างฯ วังขุนพล 1 10/ปุ่มมะค่า หินเหล็กไฟ 47 PNP 874-849 4934 II 8.00 171.00 1500              0.029 2524 ดำริเมื่อ 4 มิย. 20
18 อ่างฯ บ้านไทรงาม 3/บ้านไทรงาม หนองพลับ 47 PNP 807-863 4934 III 10.00 202.00 800              0.096 2524  ดำริเมื่อ 30 เมย.23 
19 อ่างฯ ห้วยคอกช้างตอนล่าง 3/คอกช้าง หนองพลับ 47 PNP 786-850 4934 III 9.00 230.00 500              0.095 2525  ดำริเมื่อ 4 มิย.20 
20 อ่างฯ วังขุนพล 3 10/หนองควายตาย หินเหล็กไฟ 47 PNP 878-830 4934 II 12.50 230.00 1,500              0.160 2525  ดำริเมื่อ  4 มิย.20 
21 บ่อเก็บน้ำหนองเสือดำ 9/หนองซอ หินเหล็กไฟ 47 PNP 870-920 4934 II 3.00 425.00 -              0.138 2525  ดำริเมื่อ  7 มิย.24 
22 อ่างฯ ห้วยยายลาว 1/วังโบสถ์ หินเหล็กไฟ  47 PNP 953-957 4934 II 8.00 370.00 700              0.162 2526  ดำริเมื่อ  30 เมย.2523 
23 อ่างฯ หนองคู่(ตอนล่าง) 1/หนองคู่ หนองพลับ 47 PNP 726-942 4934 III 12.00 207.00 1,500              0.318 2526  ดำริเมื่อ  4 มิย.2520 
24 อ่างฯ สองกลอน 1 1/ห้วยหินดำ หนองพลับ 47 PNP 709-888 4934 III 16.00 487.00 700              0.282 2527  ดำริเมื่อ  4 มิย.2520 
25 อ่างฯ ห้วยน้ำซับ 1/สะเมาะ หนองพลับ 47 PNP 693-937 4934 III 14.00 235.00 450              0.264 2527  ดำริเมื่อ  4 มิย.2520 
26 อ่างฯ ห้วยกระชิด 3/คอกช้าง หนองพลับ 47 PNP 783-849 4934 III 10.50 482.00 500              0.128 2528  ดำริเมื่อ 1 มิย.22 
  อ.ปราณบุรี 1                  
1 ฝายฯ บ้านวังยาว 10/วังยาว ปราณบุรี 47 PPP 001-754 4933 I - - 1,400  -  2526  ดำริเมื่อ  6 มิย.2524 
  อ.สามร้อยยอด 3                  
1 อ่างฯ นาวัลย์เปรียง 3/หนองแก ไร่ใหม่ 47 PNP 852-487 4933 III 11.00 292.00 1,900              0.500 2525  ดำริเมื่อ  2518 
2 อ่างฯ หนองหญ้าปล้อง 4/หนองหญ้าปล้อง ศิลาลอย 47 PNP 855-615 4933 IV 15.00 280.00 500              0.339 2527  ดำริเมื่อ 3 มิย.2520 
3 อ่างฯ ห้วยหนองคาง 3/หนองตาบุญ ไร่เก่า 47 PNP 846-568 4933 IV 16.00 784.00 1,800              1.120 2540  ดำริเมื่อ 3 มิย.2523 
  อ.กุยบุรี 1                  
1 อ่างฯ ห้วยสำโหรง 7/รวมไทย หาดขาม 47 PNP 694-390 4933 III 15.00 308.00 1,000              0.148 2529  ดำริเมื่อ 18 พค.2521 
  อ.เมือง 0                  
  อ.ทับสะแก 0                  
  อ.บางสะพาน 1                  
1 ฝายฯ ห้วยลึก 5/ห้วยลึก ร่อนทอง 47 PNN 436-477 4831 I 2.00 14.00 2,500  -  2524  ดำริเมื่อ 26 กพ.20