วิสัยทัศน์กรมชลประทาน

 

     วิสัยทัศน์
                 "น้ำสมบูรณ์  สนับสนุนการผลิต  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่งคั่ง"
      พันธกิจ
                 1. เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เพียงพอ
                 2. จัดการน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
                 3. เสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้การและบริหารจัดการน้ำ ทุกระดับอย่างบูรณาการ
                 4. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยทางน้ำ
      เป้าประสงค์
                  1. พื้นที่เกษตรกรรมมีระบบชลประทานทั่วถึง
                  2. เกษตรกรได้รับบริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี