อ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น
 

อ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1. ลักษณะทั่วไป
- สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 4 บ้านโป่งกะสัง ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พิกัด 47 PNP 808 - 429 ระวาง 4933 III ลำดับชุด L 7017 แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000
- การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ( จ.ประจวบ - จ.เพชรบุรี ) ( ถึงหลักกิโลเมตร
ที่ 290 บริเวณสามแยกหนองหมู ) แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข 3217 ( บ้านหนองหมู - บ้านยางชุม ) เข้าไป
ระยะทางประมาณ 14.00 กิโลเมตร ถึงบริเวณสามแยกแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนราดยางระยะทางประมาณ 5.00
กิโลเมตร ถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น
2. ลักษณะทางอุทกวิทยา
- พื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน 66.50 ตารางกิโลเมตร
- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 979.0 มิลลิเมตร
3. ลักษณะโครงการ
เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน ลักษณะโครงการประกอบด้วย
3.1 ตัวเขื่อน
- เป็นเขื่อนดินชนิด ( ZONE TYPE ) สันเขื่อนกว้าง 9.00 เมตร สูง 27.80 เมตร ยาว 1,240 เมตร
- ระดับสันเขื่อน + 91.000 เมตร ( รทก. )
- ระดับน้ำสูงสุด + 89.000 เมตร ( รทก. )
- ระดับน้ำเก็บกัก + 87.500 เมตร ( รทก. )
- ระดับน้ำต่ำสุด + 74.000 เมตร ( รทก. )
- ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด 15.50 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก 11.40 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำต่ำสุด 0.67 ล้านลูกบาศก์เมตร
3.2 อาคารประกอบ
- อาคารระบายน้ำล้น ( SPILLWAY ) แบบ OGEE WEIR รูปตัวยู กว้าง 15.00 เมตร ยาว 90 เมตร
สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 360 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
- อาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม ( RIVER OUTLET ) ขนาด ? 1.00 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 4.79 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที
- อาคารท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายขนาด ? 0.80 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 2.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3.3 ระบบส่งน้ำ
- ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำ
.4. ผลประโยชน์ที่ได้รับ
- เป็นแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานประมาณ 4,000 ไร่ รวมทั้งการอุปโภค - บริโภค
- ช่วยบรรเทาอุทกภัยในบริเวณพื้นที่ด้านล่างของอ่างเก็บน้ำ
- เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ป่าด้านบนของอ่างเก็บน้ำ และเป็นแหล่งน้ำให้แก่สัตว์ป่าบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำ
- เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
5. ระยะเวลาดำเนินงาน
- ใช้ระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2548 รวมระยะเวลา 6 ปี