อ่างเก็บน้ำยางชุม
 
อ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1. ลักษณะทั่วไป
- สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 6 บ้านยางชุมเหนือ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พิกัด 47 PNP 750 - 352 ระวาง 4933 III ลำดับชุด L 7017 แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000
- การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่อ่างเก็บน้ำยางชุม ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ( จ.ประจวบ - จ.เพชรบุรี ) ( ถึงหลักกิโลเมตร
ที่ 290 บริเวณสามแยกหนองหมู ) แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข 3217 ( บ้านหนองหมู - บ้านยางชุม ) เข้าไป
ระยะทางประมาณ 23.00 กิโลเมตร ถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำยางชุม
2. ลักษณะทางอุทกวิทยา
- พื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน 369.50 ตารางกิโลเมตร
- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 979.0 มิลลิเมตร
3. ลักษณะโครงการ
เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน ลักษณะโครงการประกอบด้วย
3.1 ตัวเขื่อน
- เป็นเขื่อนดินชนิด ( ZONE TYPE ) สันเขื่อนกว้าง 9.00 เมตร สูง 26.00 เมตร ยาว 1,540 เมตร
- ระดับสันเขื่อน + 89.000 เมตร ( รทก. )
- ระดับน้ำสูงสุด + 86.450 เมตร ( รทก. )
- ระดับน้ำเก็บกัก + 84.800 เมตร ( รทก. )
- ระดับน้ำต่ำสุด + 72.000 เมตร ( รทก. )
- ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด 51.58 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก 41.10 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำต่ำสุด 4.00 ล้านลูกบาศก์เมตร
3.2 อาคารประกอบ
- อาคารระบายน้ำล้น ( SPILLWAY ) แบบ OGEE WEIR รูปตัวยู กว้าง 39.00 เมตร ยาว 175 เมตร
สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
- อาคารท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายขนาด ? 0.80 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 3.50 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที
- อาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิมขนาด ? 1.00 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 5.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3.3 ระบบส่งน้ำ
- ประกอบด้วยคลองส่งน้ำสายต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 4 สาย มีความยาวรวมทั้งหมดประมาณ 27.00 กิโลเมตร
4. ผลประโยชน์ที่ได้รับ
- เป็นแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานประมาณ 20,300 ไร่ รวมทั้งการอุปโภค - บริโภค
- ช่วยบรรเทาอุทกภัยในบริเวณลุ่มน้ำกุยบุรี
- ช่วยผลักดันน้ำเค็มในคลองกุยบุรีในช่วงฤดูแล้ง
- เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
5. ระยะเวลาดำเนินงาน
- ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง ครั้งแรก เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2523 รวมระยะเวลา 8 ปี
- ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง ครั้งสอง ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำตามแนวพระราชดำริ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี
พ.ศ.2546 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2548 รวมระยะเวลา 2 ปี