ที่
ชื่ออาคาร
ที่ตั้ง
พิกัด UTM
ระวางที่
ลุ่มน้ำหลัก
ลุ่มน้ำรอง
ปริมาณน้ำ
พื้นที่
ระยะเวลาก่อสร้าง
หมายเหตุ
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เก็บกัก
ชลประทาน
เริ่ม
เสร็จ
(7หลัก)
(6หลัก)
(ล้าน ลบ.ม)
(ไร่)
    โครงการชลประทานราชบุรี
1
อ่างเก็บน้ำโป่งกระทิง
โป่งกระทิง
บ้านบึง
บ้านคา
ราชบุรี
1474237
550389
4835 I
ลุ่มน้ำแม่กลอง
ลำภาชี
0.230
       1,100
2520
2521
ขนาดกลาง
2
อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด
ช้างแดง
หนองพันจันทร์
บ้านคา
ราชบุรี
1487485
549852
4835 I
ลุ่มน้ำแม่กลอง
ลำภาชี
4.300
       4,300
2528
2530
ขนาดกลาง
3
อ่างเก็บน้ำชัฎป่าหวาย
ท่าเคย
ท่าเคย
สวนผึ้ง
ราชบุรี
1497173
547522
4836 II
ลุ่มน้ำแม่กลอง
ลำภาชี
2.500
       1,500
2520
2522
ขนาดกลาง
4
อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง
น้ำพุ
น้ำพุ
เมือง
ราชบุรี
1493195
566022
4936 III
ลุ่มน้ำแม่กลอง
ที่ราบแม่น้ำแม่กลอง
36.000
     33,000
2539
2544
ขนาดกลาง
5
อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย
บ้านบึง
บ้านบึง
บ้านคา
ราชบุรี
1469151
545189
4835 I
ลุ่มน้ำแม่กลอง
ลำภาชี
23.400
     10,000
2541
2546
ขนาดกลาง

ดู อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า 
 
โครงการชลประทานราชบุรี 77 หมู่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
E-mail Rid_Rachburi@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-3232-5798 Fax 0-3232-5797