เวลา 10.30 น. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ตำบลคลองข่อย  เพื่อประชุมรับฟังปัญหาการขาดแคลนน้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาของตำบลคลองข่อย  และดูงานโครงการสถานีสูบน้ำบ้านคลองข่อย  ตำบลเจ็ดเสมียน  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  โดย มีเจ้าหน้าที่จากสำนักชลประทานที่ 13  โครงการชลประทานราชบุรี  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย  พร้อมด้วยเกษตรกรตำบลคลองข่อยให้การต้อนรับ  และในเวลา  13.30 น.  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 13 เดินทางไปดูงานโครงการสถานีสูบน้ำบ้านคลองข่อย  ตำบลเจ็ดเสมียน  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

 
 
โครงการชลประทานราชบุรี 77 หมู่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
E-mail Rid_Rachburi@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-3232-5798 Fax 0-3232-5797