ที่
ชื่ออาคาร
ที่ตั้ง
พิกัด UTM
ระวางที่
ลุ่มน้ำหลัก
ลุ่มน้ำรอง
ปริมาณน้ำ
พื้นที่
ระยะเวลาก่อสร้าง
หมายเหตุ
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เก็บกัก
ชลประทาน
เริ่ม
เสร็จ
(7หลัก)
(6หลัก)
(ล้าน ลบ.ม)
(ไร่)
โครงการชลประทานราชบุรี
1
อ่างฯ บ้านรางม่วง รางม่วง จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 1507639 568580 4936 III ท่าจีน 14.12 0.114        1,200 2524 2524 พระราชดำริ
2
อ่างฯ ห้วยพุเกตุ พุเกตุ ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 1478656 571595 4935 IV  แม่กลอง 19.03 0.166          900 2528 2528 พระราชดำริ
3
อ่าง ฯ บ้านหินส หินสี ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 1474277 560174 4935 II แม่กลอง 19.03 0.694        1,500 2529 2529 พระราชดำริ
4
อ่างฯ บ้านห้วยศาลา 1 ห้วยศาลา ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 1471574 571035 4935 IV แม่กลอง 19.03 2.450        4,500 2526 2526 พระราชดำริ
5
อ่าง ฯ บ้านพุกรูด หินสี ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 1474329 561414 4935 IV แม่กลอง 19.03 0.585        1,600 2538 2538 พระราชดำริ
6
อ่าง ฯ ห้วยพุกรูด หินสี ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 1472059 559175 4935 IV แม่กลอง 19.03 0.270        1,300 2538 2538 พระราชดำริ
7
อ่างฯ เขาหัวแดง ปากง่าม ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 1467185 562460 4935 IV ท่าจีน 19.03 0.612        1,000 2540 2540 พระราชดำริ
8
อ่างฯ หินสีตอนบน ยางหัก ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 1475140 561560 4935 IV ท่าจีน 19.03 1.064        4,500 2530 2530 พระราชดำริ
9
อ่างฯ ห้วยกระชาย รางเสน่ห์ ท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี 1492628 546283 4835 I แม่กลอง 14.11 0.241        1,000 2524 2524 พระราชดำริ
10
อ่างฯ บ้านทุ่งศาลา ทุ่งศาลา ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี 1507888 537902 4836 II แม่กลอง 14.11 1.100        3,800 2531 2531 พระราชดำริ
11
อ่างฯ บ้านตะเคียนทอง ตะเคียนทอง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 1486369 531875 4835 I แม่กลอง 14.11 0.111        1,200 2535 2535 พระราชดำริ
12
อ่างฯ ห้วยอะนะ ตะเคียนทอง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 1477940 530587 4835 I แม่กลอง 14.11 2.450        2,500 2538 2538 พระราชดำริ
13
อ่างฯ ลำพะ พุตะเคียน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 1478710 549304 4835 I แม่กลอง 14.11 0.430          600 2524 2524 พระราชดำริ
14
อ่างฯ ห้วยมะหาดตอนล่าง หนองจอก หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 1484209 548118 4835 I แม่กลอง 14.11 0.102          900 2528 2528 พระราชดำริ
15
อ่างฯ ห้วยมะหาดตอนบน หนองจอกบน หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 1482109 549830 4835 I แม่กลอง 14.11 0.352          800 2528 2528 พระราชดำริ
16
ฝายฯ ห้วยมะหาดตอนล่าง บ้านคา บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 1483596 549050 4835 I แม่กลอง 14.11 -          400 2525 2525 พระราชดำริ
17
ฝายฯ บ้านบ่อหวี บ่อหวี ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 1489745 529401 4835 I แม่กลอง 14.11 -          400 2530 2530 ปชด.
18
ฝายฯ บ้านห้วยม่วง ห้วยม่วง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 1481248 529922 4835 I แม่กลอง 14.11 -        1,200 2533 2533 ปชด.
19
อ่างฯ บ้านโป่งแห้ง 1 ตะนาวศรี ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 1478365 525839 4835 I แม่กลอง 14.11 0.177          650 2542 2542 ปชด.
20
อ่างฯ บ้านห้วยสุด ห้วยสุด สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 1505149 524319 4936 III แม่กลอง 14.11 0.602        1,100 2541 2541 ปชด.
21
อ่างฯ บ้านตะโกล่าง 2 ตะโกล่าง สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 1509133 521586 4836 I แม่กลอง 14.11 0.275          470 2541 2541 ปชด.
22
อ่างฯ ผาชลแดน ห้วยน้ำหนัก ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 1479581 526005 4835IV แม่กลอง 14.11 0.648          750 ปชด.
23
อ่างฯ ห้วยคอกหมู บ่อหวี ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 1486409 525847 4835 IV แม่กลอง 14.11 0.195          150 2543 2543 ปชด.

ดู อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 
โครงการชลประทานราชบุรี 77 หมู่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
E-mail Rid_Rachburi@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-3232-5798 Fax 0-3232-5797