วิสัยทัศน์กรมชลประทาน
         “ น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ”
         ค่านิยมกรมชลประทาน พ.ศ. 2552
          " WATER for all " 
             Work hard    ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
             Attitude         มีความคิดสร้างสรรค์
             Teamwork     เรียนรู้และทำงานร่วมกัน
             Ethice           
มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
             Relationship   มีความผูกพันและสามัคคี
             พันธกิจ
               
1. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำ ให้สมดุลและเพียงพอ
               2. บริหารจัดการน้ำที่มีคุณภาพดีให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง
                    เป็นธรรม และยั่งยืน
                3.ให้ประชาชน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการ

พัฒนาและบริหาร
                4. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
                5. รักษาพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน

โครงการชลประทานราชบุรี 77 หมู่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 E-mail Rid_Rachburi@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-3232-5798 Fax 0-3232-5797