โครงการชลประทานราชบุรี

เป็นหน่วยงานราชการหนึ่งสังกัดสำนักชลประทานที่ 13 กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2524 เดิมสำนักงานอยู่เลขที่ 179 หมู่ที่7ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี ต่อมาปลายปีงบประมาณ 2539  ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่เลขที่ 77 หมู่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดราชบุรี ไปตามถนนสายราชบุรี – หนองกลางนา
ระยะทางประมาณ 5.00 กิโลเมตร มีหน้าที่ จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
 เป็นหลัก  ตลอดจนการอุปโภค – บริโภค การเก็บกักรักษาน้ำ การระบายน้ำ
การป้องกันน้ำท่วม  และให้การสนับสนุนกิจการอื่น ๆ  เช่น  การท่องเที่ยว และการประปา  เป็นต้น   โครงการชลประทานราชบุรี 77 หมู่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 E-mail Rid_Rachburi@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-3232-5798 Fax 0-3232-5797